สาร มพพท. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๐๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

สาร มพพท มค 61

เนื้อหาบางส่วน

ขวัญปีใหม่ก้าวไปกับ พม. เปิดศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อบริการของคนพิการอย่างครบวงจร

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สานต่อ 9 ของขวัญปีใหม่ก้าวไปกับ พม. เปิดศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อบริการของคนพิการอย่างครบวงจร

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างความเท่าเทียมในสังคม ด้วยแนวคิดเปลี่ยน "ภาระ" เป็น "พลัง" ของสังคม โดยได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการขึ้น เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการ ระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมถึงจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้ครบ 1,752 ศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์รวมการให้บริการและอำนวยความสะดวกแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือ One-Stop Service สำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งช่วยส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และบริการของภาครัฐ ตลอดจนการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ พร้อมการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ อาทิ บริการนวดคนตาบอด ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ ร้านกาแฟคนพิการลานดนตรี S2S ศูนย์รับบริจาคกายอุปกรณ์ และศูนย์สายด่วน 1479 เพื่อคนพิการทั้งมวล

นอกจากนี้ยังได้ขยายจุดการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 4 มุมเมือง (Service Link) อาทิ ลาดกระบัง มีนบุรี สายไหม และอ้อมน้อย โดยดำเนินงานในลักษณะ ศูนย์บริการใกล้ตัว ใกล้ใจ สำหรับคนพิการด้วยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ

ดาวน์โหลดสาร มพพท. คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร วารสาร ม.ค.61

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 ก.พ.61
วันที่โพสต์: 6/02/2561 เวลา 13:33:59 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๐๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑