สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

สาร พ.ย.60

เนื้อหาบางส่วน

คนพิการเฮ! สามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคมได้แล้ว

ประกันสังคมรับลูกรัฐบาล หลัง คสช.เปิดโอกาสให้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตน เลือกใช้สิทธิการรักษาประกันสังคม หรือบัตรทองได้แล้วประชุมร่วมคณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 58/2559 เรื่องการรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ที่เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเลือกใช้สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิบัตรทองอย่างใดอย่างหนึ่งได้ หากการเลือกใช้ประกันสังคมหรือประกันสุขภาพ ไม่ตอบรับกับความต้องการก็เปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง

นายสุรเดช กล่าวต่อว่า โดยการแก้ไขคำสั่ง คสช.ดังกล่าวส่งผลให้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตน สามารถเลือกใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้ ในส่วนสิทธิของคนพิการที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สามารถใช้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนเหมือนเดิม ได้แก่ เงินค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ของคนพิการที่เป็นผู้ประกันตน กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร ว่างงาน และชราภาพ โดยขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้คนพิการที่เป็นผู้ประกันตน สามารถแจ้งความประสงค์เลือกใช้สิทธิประกันสังคมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เขตพื้นที่ สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่น และดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน และนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มในสังคมได้มีอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการให้มีความทัดเทียมกันในทุกๆ สิทธิ อันส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี(ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 พ.ย.60)

ดาวน์โหลดสาร มพพท. คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร สาร พ.ย.60

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ธ.ค.60
วันที่โพสต์: 7/12/2560 เวลา 11:52:04 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐