สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เนื้อหาบางส่วน

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรม “มอบความสุขนี้ให้แม่ : Happiness for Mom” เนื่องในวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๖๐ โดยมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับแม่ดีเด่นที่เลี้ยงดูลูกที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ๑๒ คน ได้แก่ ๑. นางอรทัย ผันบุปผา ๒. น.ส.ดลยา เประกันยา ๓. นางจารินันท์ ล่วงห้อย ๔. น.ส.นนธยา เสนสม ๕. นางอรกัญญา ศรีบางพูน ๖. นางไพวรรณ เวตติวงษ์ ๗. นางสุชาดา เรรส ๘. นางบานเย็น อร่าม ๙. นางวารี กระสวยทอง ๑๐. น.ส.อรอุมา สุดเกษ ๑๑. นางรัชนี ศรีบัวพันธุ์ และ ๑๒. นางยมดี ทรงศิริพันธ์

ภายในงานยังให้เด็กพิเศษ ทั้งกลุ่มออทิสติก และ ดาวน์ซินโดรม ได้ทำพิธีไหว้แม่ของตนเอง สร้างความปลื้มปีติไปทั้งงาน บางครอบครัวถึงกับร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งถึงความรักระหว่างแม่และลูก ที่บกพร่องทางสติปัญญา นอกจากนี้ ยังมีการบรรเลงเพลง “ค่าน้ำนม” ด้วยขิมจากเด็กพิเศษ การอ่านกลอนให้คุณแม่ฟัง พร้อมแสดงรูปวาดฝีมือเด็กพิเศษอีกด้วยบรรยากาศจึงเป็นไปด้วยความอบอุ่นและความสุข นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การฝึกฝนให้เด็กคนหนึ่งช่วยเหลือตัวเองได้ อยู่ในระเบียบวินัย และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เป็นภารกิจสำคัญของพ่อแม่ทุกคน แต่การฝึกสิ่งเหล่านี้ในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้เป็นแม่จึงต้องอดทนและเสียสละอย่างมาก จนบางครั้งแทบไม่มีเวลาสำหรับดูแลตัวเอง เพื่อต้องการเห็นลูกก้าวเดินไปข้างหน้าได้ด้วยตัวเองตามศักยภาพและสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้ต่อไป แม่ของเด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ จึงควรได้รับการยกย่อง ตลอดจนการได้รับกำลังใจจากคนรอบข้าง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการดำเนินชีวิตที่ต้องต่อสู้เพื่อคนที่รักที่สุด ความอดทนที่ต้องอดทนต่อสภาพปัญหาในครอบครัวและสังคม ดังนั้น จึงอยากวิงวอนให้ทุกครอบครัวที่มีลูกหลานเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษช่วยกันดูแลจิตใจซึ่งกันและกันและประคับประคองกันไป เพื่อให้ปัญหาที่หนักเป็นเบาได้ ส่วนที่เกี่ยวข้องทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ก็ควรสนับสนุนและให้ความเข้าใจเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน (manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๐ ส.ค.๖๐)

คลิกสาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 12/09/2560 เวลา 10:51:49 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐