สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประเด็นที่รัฐบาลพยายามปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับนี้มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้คนพิการเข้าถึงสิทธิที่ได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

โดยแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) ทั้ง ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑) Empowerment : เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง ๒) Quality Management : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ๓) Understanding : เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ๔) Accessibility : สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และ ๕) Linkage : ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ประกาศเจตนารมณ์ประชารัฐเพื่อคนพิการและเปิดตัวสายด่วน ๑๔๗๙ โดยมีการจัด เสวนา เรื่อง “พลังคนพิการ พลังทางสังคม” เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีทั้งตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วม เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อคนพิการ และมีการเปิดตัวหมายเลข ๑๔๗๙ สายด่วนประชารัฐเพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนช่องทางการสื่อสารที่มีความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ให้กับประชากรคนพิการ ซึ่งมีอยู่ในสังคมไทยจำนวนไม่น้อยที่รอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย (lampang.prdnorth.in.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๕ มิ.ย.๖๐)

คลิกสาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 13/07/2560 เวลา 14:07:25 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐