สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

นายนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล เปิดเผยว่า ด้วยธนาคารออมสินมีภารกิจหลักด้านความเป็นสถาบันการเงินเพื่อการออม และเป็นองค์กรที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการมีส่วน ร่วมผลักดันการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น กิจกรรมด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ออมสินสร้างโลกสีชมพู” มีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงวัย และคนพิการ โดยดำเนินการ ๓ ด้าน คือ ๑.ออมเศรษฐกิจ ด้วยการปลูกฝัง เสริมสร้างนิสัยการออม และสร้างวินัยทางการเงิน ผ่านโครงการธนาคารโรงเรียน สถาบันการเงินชุมชน ๒.ออมสังคม ด้วยการเชื่อมโยงกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR กับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น โครงการธนาคารผู้สูงวัย โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศ ด้านดนตรี กีฬา และวิชาการ ๓.ออมสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างและส่งเสริมจิตสำนึกในการดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของคนพิการให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านประกอบอาชีพและสอดรับกับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ล่าสุดธนาคารฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดทำโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ให้มีการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการจำนวน ๑๐๐ คน นำร่องภายใต้โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมคนพิการเข้าทำงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการ ภายใต้แนวคิด “Workable คนพิการทำงานได้” โดยมีระยะเวลาฝึกอบรมตั้งแต่พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๖๐ และสิ้นสุดโครงการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ใช้เวลาอบรมประมาณ ๖๐๐ ชั่วโมง หลักสูตรในการฝึกอบรม-ฝึกงาน ได้แก่ การปั้นของจิ๋ว, ชงกาแฟแบบมืออาชีพ, การถ่ายภาพและการสกรีน, เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีเพื่อชุมชน, เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ธุรการจัดการเอกสาร (bangkok-today.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๔ พ.ค.๖๐)

คลิกสาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 31/05/2560 เวลา 13:55:07 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐