สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เนื้อหาบางส่วน

ชง ๑๓ ประเด็น จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติฉบับที่ ๕ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)สังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้วยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เปิดเผยว่า กมธ.ได้จัดทำข้อเสนอแนะต่อทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่๕ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ ดังนี้

๑.ควรบรรจุยุทธศาสตร์ที่ ๑-๕ ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ๒. ควรสร้างระบบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ๓.ควรเร่งดำเนินการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ครอบครัวคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ๔.ควรสร้างสภาพแวดล้อมสาธารณและบริการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน ๕.ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและภาคประชาสังคมด้านคนพิการ

นายวัลลภ กล่าวต่อว่า ๖. ควรสร้างความตระหนักรู้และเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ๗.ควรกำหนดให้สภาคนพิการจังหวัดและองค์กรด้านคนพิการจังหวัด นำเสนอประเด็นปัญหาที่มีอยู่ในระดับพื้นที่ ๘.ควรกำหนดกลไกหลักที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อเพื่อบูรณาการแผน การปฏิบัติการและงบประมาณของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมด้านคนพิการ ทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัดและระดับชาติ ๙.ควรสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยองค์กรด้านคนพิการ ๑๐.ควรจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการในทุกมิติ ๑๑. ควรจัดทำระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ๑๒. ควรปรับปรุงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีความเป็นเอกเทศและมีอิสระในดำเนินงาน และ ๑๓. ควรบรรจุกรอบการดำเนินงานของพันธกรณีระหว่างประเทศในแผน ได้แก่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ รวมถึงข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๓ ม.ค.๖๐)

คลิกสาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 15/02/2560 เวลา 15:17:45 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐