สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

แสดงความคิดเห็น

สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

เนื้อหาบางส่วน

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “เดินหน้ายุทธศาสตร์ AAA สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเด็น Accessibility ให้เป็นวาระแห่งชาติ

เพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act: AAA) และเกิดการบูรณาการงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ “ประชารัฐ” รวมทั้งเพื่อเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อเสนอแนะต่อประเด็น Accessibility ซึ่งจะได้นำเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และสื่อมวลชน จำนวนกว่า ๑๒๐ คนเข้าร่วมการสัมมนา โดยมีนายมณเฑียร บุญตัน รองประธานกรรมาธิการฯ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ AAA สู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศไทย” ให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ. (bankaonews.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๙ ก.ย.๕๙) สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 11/10/2559 เวลา 13:26:59 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เนื้อหาบางส่วน เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “เดินหน้ายุทธศาสตร์ AAA สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเด็น Accessibility ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act: AAA) และเกิดการบูรณาการงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ “ประชารัฐ” รวมทั้งเพื่อเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อเสนอแนะต่อประเด็น Accessibility ซึ่งจะได้นำเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และสื่อมวลชน จำนวนกว่า ๑๒๐ คนเข้าร่วมการสัมมนา โดยมีนายมณเฑียร บุญตัน รองประธานกรรมาธิการฯ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ AAA สู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศไทย” ให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ. (bankaonews.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๙ ก.ย.๕๙) สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๙ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...