สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

เนื้อหาบางส่วน

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในปี ๒๕๔๒ มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงาน คนพิการทั่วประเทศในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯได้เพิ่มทุน เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

ประเภทของทุน เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท ๑.ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน ๒๐ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒.ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช. / ปวส.) จำนวน ๑๕ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน ระดับอุดมศึกษา ๑. เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป ๒. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕ ในสายวิทยาศาสตร์ และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ในสายสังคมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา ๑. เป็นนักเรียน / นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ๒. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ชั้น ๓ ห้องหมายเลข ๗-๘ อาคาร APCD บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย คุณศิริรัช ไชยรัตน์ โทรศัพท์ /โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๕๓๔๙ , ๐๙๑-๕๖๓-๔๙๖๖ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ คุณภาวินี ศรีสุธรรม/ คุณภวิกา ชัยภาสกรสกุล โทร. ๐-๒๙๖๖-๒๑๑๑ ต่อ ๓๓๖๕ / ๓๓๕๕ สายตรง ๐-๒๙๖๖-๒๑๘๘-๙๐ โทรสาร ๐-๒๕๑๓-๖๘๖๓,๐-๒๙๖๖-๒๒๙๗

ดวน์โหลดเอกสารคลิก สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 14/07/2559 เวลา 10:55:26 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙