สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

เนื้อหาบางส่วน

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๘ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมงานพิธีเปิด โครงการสร้างงานสร้างรายได้ฝึกอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชนบท (คสชพ.) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงานของคนพิการ โดยมี นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในชนบท โดยมีคนพิการเข้าร่วมโครงการ ๖,๔๘๐ คน ประกอบด้วย คนพิการทางการเห็น ๒,๐๐๐ คน คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ๒,๐๐๐ คน คนพิการออทิสติก ๑,๐๐๐ คน คนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม ๑,๐๐๐ คน และคนพิการทางสติปัญญา ๔๘๐ คน ดำเนินโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพด้านการประกอบอาชีพของคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) จึงจัดโครงการ "สร้างงานสร้างรายได้ฝึกอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชนบท (คสชพ.)” เพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงานของคนพิการ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพ ทักษะการประกอบอาชีพให้แก่คนพิการที่ไม่สามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ ให้สามารถทำงานในท้องถิ่นของตนเอง และมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้กลุ่มคนพิการได้รวมกลุ่มสร้างพลังให้แก่คนพิการแต่ละประเภท

อนึ่ง คนพิการที่ต้องการค้นหาและลงประกาศหางาน รับสัมปทาน ขายสินค้า และจัดบริการรวมทั้งผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่ต้องการค้นหาและลงประกาศรับคนพิการทำงาน ให้สัมปทาน ซื้อสินค้า หรือบริการโดยใช้ระบบออนไลน์...เชิญใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ตลาดงานคนพิการ( http://jobpwdthai.org/ ) และตลาดอาชีพอิสระคนพิการ ( http://seedpwdthai.org/ ) ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ๒๓ ก.พ.๕๘)

ดาวน์โหลดเอกสาร สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 9/10/2558 เวลา 14:33:14 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เนื้อหาบางส่วน เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๘ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมงานพิธีเปิด โครงการสร้างงานสร้างรายได้ฝึกอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชนบท (คสชพ.) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงานของคนพิการ โดยมี นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในชนบท โดยมีคนพิการเข้าร่วมโครงการ ๖,๔๘๐ คน ประกอบด้วย คนพิการทางการเห็น ๒,๐๐๐ คน คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ๒,๐๐๐ คน คนพิการออทิสติก ๑,๐๐๐ คน คนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม ๑,๐๐๐ คน และคนพิการทางสติปัญญา ๔๘๐ คน ดำเนินโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพด้านการประกอบอาชีพของคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) จึงจัดโครงการ "สร้างงานสร้างรายได้ฝึกอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชนบท (คสชพ.)” เพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและบรรเทาปัญหาการว่างงานของคนพิการ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพ ทักษะการประกอบอาชีพให้แก่คนพิการที่ไม่สามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ ให้สามารถทำงานในท้องถิ่นของตนเอง และมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้กลุ่มคนพิการได้รวมกลุ่มสร้างพลังให้แก่คนพิการแต่ละประเภท อนึ่ง คนพิการที่ต้องการค้นหาและลงประกาศหางาน รับสัมปทาน ขายสินค้า และจัดบริการรวมทั้งผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่ต้องการค้นหาและลงประกาศรับคนพิการทำงาน ให้สัมปทาน ซื้อสินค้า หรือบริการโดยใช้ระบบออนไลน์...เชิญใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ตลาดงานคนพิการ( http://jobpwdthai.org/) และตลาดอาชีพอิสระคนพิการ ( http://seedpwdthai.org/) ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ๒๓ ก.พ.๕๘) ดาวน์โหลดเอกสาร สาร มพพท. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...