สาร มพพท. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 10/09/2558 เวลา 16:03:35 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗