สไลด์โชว์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้นแก่ผู้พิการ

กลับ