สไลด์โชว์ รองอธิบดีกรมการปกครอง มอบบัตรประจำตัวประชาชน แก่ผู้ที่ได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

กลับ