สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษเปิดคลินิกคัดกรองการพูด...หวังเด็กไทยพูดไทยให้ชัด

แสดงความคิดเห็น

รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า การพูดที่ถูกต้องชัดเจนของเด็กมีความสำคัญที่อยากให้ผู้ปกครองตระหนักและให้ การส่งเสริมเด็กไทยทุกคนพูดให้ชัดเจน เพราะการพูดไม่ชัดเจนย่อมส่งผลต่อความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งสาเหตุของการพูดไม่ชัดก็มีหลายสาเหตุ จึงต้องมีการคัดกรองเพื่อค้นหาว่าเด็กคนใดพูดไม่ชัดเจนและมีการพูดไม่ชัดใน ลักษณะใด เพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปใช้วางแผนให้การช่วยเหลือเด็ก รวมทั้งการส่งต่อเด็กเพื่อรับการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญต่อไป

จากการสำรวจการพูดของเด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนออกเสียงไม่ชัดเจนร้อยละ 48.47 โดยพยัญชนะต้นที่เด็กออกเสียงไม่ชัดมากที่สุดคือ เสียง ร รองลงมาคือเสียง ส ส่วนเสียงที่ออกไม่ชัดน้อยที่สุดคือ ฟ เสียงพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดออกเสียงไม่ชัดในมาตราแม่ กด กน มากที่สุด รองลงมา คือ มาตราแม่ กก และ กง ส่วนเสียงพยัญชนะควบกล้ำออกเสียง ตร ไม่ชัดมากที่สุด ซึ่งการพูดไม่ชัดเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประการ คือโครงสร้างหรือการทำงานของอวัยวะเกี่ยวกับการพูดผิดปกติ และสาเหตุที่เกิดจากการเรียนรู้การพูดที่ไม่ถูกต้อง โดยสาเหตุอวัยวะเกี่ยวกับการพูดผิดปกติ เช่น ความบกพร่องในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ของอวัยวะที่เกี่ยวกับการพูด มีผลทำให้ลิ้น เพดานหรือลิ้นไก่อ่อนแรง ความบกพร่องทางการได้ยิน เพราะไม่เคยได้ยินเสียงพูดที่ถูกต้องหรือชัดเจนของผู้อื่น

รศ.ดร.ดารณี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับสาเหตุจากการเรียนรู้การพูดไม่ถูกต้อง เช่น การเลียนแบบการพูดไม่ชัดของคนใกล้ชิด ผู้ที่ใกล้ชิดเด็กไม่ได้กระตุ้นให้เด็กพูดให้ถูกต้องชัดเจนตั้งแต่ยังเป็น ภาษาพูดทำให้เด็กเกิดความเคยชินติดเป็นนิสัย ซึ่งการพูดไม่ชัดจากสาเหตุนี้ส่วนมากเป็นเด็กก่อนวัยเรียนจนถึงอายุไม่เกิน 8 ปี ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก โดยธรรมชาติแล้วเด็กในช่วงนี้อาจจะมีวุฒิภาวะและประสบการณ์ในการใช้อวัยวะใน การพูดไม่พร้อมเท่าที่ควร ทำให้เด็กเปล่งเสียงพูดผิดไปจากมาตรฐานของผู้ใหญ่ ถ้าเด็กพูดผิดบ่อยๆ โดยไม่ถูกปรับแก้ไขก็จะเกิดเป็นความเคยชินจนกลายเป็นพูดไม่ชัดแบบถาวร

“สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจึงเปิดคลินิกส่งเสริมการเรียนรู้ขึ้น เพื่อจัดให้บริการด้านการทดสอบการพูด โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจะทำการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อค้นหาว่าเด็กมีจุดที่จะพัฒนาหรือส่งเสริมในเรื่องใดบ้าง แล้ววางแผนให้การช่วยเหลือต่อไป ซึ่งการสอนจะมีทั้งแบบตัวต่อตัว และเป็นกลุ่ม ” รศ.ดร.ดารณี กล่าว.

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 28 ชั้น 1 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 1-5639 , 086-895-1616 http://rise.swu.ac.th.

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/1841670

(ryt9 ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.พ.57 )

ที่มา: ryt9 ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.พ.57
วันที่โพสต์: 22/02/2557 เวลา 03:32:03

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า การพูดที่ถูกต้องชัดเจนของเด็กมีความสำคัญที่อยากให้ผู้ปกครองตระหนักและให้ การส่งเสริมเด็กไทยทุกคนพูดให้ชัดเจน เพราะการพูดไม่ชัดเจนย่อมส่งผลต่อความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งสาเหตุของการพูดไม่ชัดก็มีหลายสาเหตุ จึงต้องมีการคัดกรองเพื่อค้นหาว่าเด็กคนใดพูดไม่ชัดเจนและมีการพูดไม่ชัดใน ลักษณะใด เพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปใช้วางแผนให้การช่วยเหลือเด็ก รวมทั้งการส่งต่อเด็กเพื่อรับการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญต่อไป จากการสำรวจการพูดของเด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนออกเสียงไม่ชัดเจนร้อยละ 48.47 โดยพยัญชนะต้นที่เด็กออกเสียงไม่ชัดมากที่สุดคือ เสียง ร รองลงมาคือเสียง ส ส่วนเสียงที่ออกไม่ชัดน้อยที่สุดคือ ฟ เสียงพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดออกเสียงไม่ชัดในมาตราแม่ กด กน มากที่สุด รองลงมา คือ มาตราแม่ กก และ กง ส่วนเสียงพยัญชนะควบกล้ำออกเสียง ตร ไม่ชัดมากที่สุด ซึ่งการพูดไม่ชัดเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประการ คือโครงสร้างหรือการทำงานของอวัยวะเกี่ยวกับการพูดผิดปกติ และสาเหตุที่เกิดจากการเรียนรู้การพูดที่ไม่ถูกต้อง โดยสาเหตุอวัยวะเกี่ยวกับการพูดผิดปกติ เช่น ความบกพร่องในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ของอวัยวะที่เกี่ยวกับการพูด มีผลทำให้ลิ้น เพดานหรือลิ้นไก่อ่อนแรง ความบกพร่องทางการได้ยิน เพราะไม่เคยได้ยินเสียงพูดที่ถูกต้องหรือชัดเจนของผู้อื่น รศ.ดร.ดารณี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับสาเหตุจากการเรียนรู้การพูดไม่ถูกต้อง เช่น การเลียนแบบการพูดไม่ชัดของคนใกล้ชิด ผู้ที่ใกล้ชิดเด็กไม่ได้กระตุ้นให้เด็กพูดให้ถูกต้องชัดเจนตั้งแต่ยังเป็น ภาษาพูดทำให้เด็กเกิดความเคยชินติดเป็นนิสัย ซึ่งการพูดไม่ชัดจากสาเหตุนี้ส่วนมากเป็นเด็กก่อนวัยเรียนจนถึงอายุไม่เกิน 8 ปี ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก โดยธรรมชาติแล้วเด็กในช่วงนี้อาจจะมีวุฒิภาวะและประสบการณ์ในการใช้อวัยวะใน การพูดไม่พร้อมเท่าที่ควร ทำให้เด็กเปล่งเสียงพูดผิดไปจากมาตรฐานของผู้ใหญ่ ถ้าเด็กพูดผิดบ่อยๆ โดยไม่ถูกปรับแก้ไขก็จะเกิดเป็นความเคยชินจนกลายเป็นพูดไม่ชัดแบบถาวร “สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจึงเปิดคลินิกส่งเสริมการเรียนรู้ขึ้น เพื่อจัดให้บริการด้านการทดสอบการพูด โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจะทำการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อค้นหาว่าเด็กมีจุดที่จะพัฒนาหรือส่งเสริมในเรื่องใดบ้าง แล้ววางแผนให้การช่วยเหลือต่อไป ซึ่งการสอนจะมีทั้งแบบตัวต่อตัว และเป็นกลุ่ม ” รศ.ดร.ดารณี กล่าว. สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 28 ชั้น 1 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 1-5639 , 086-895-1616 http://rise.swu.ac.th. ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/1841670 (ryt9 ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.พ.57 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...