4 บัณฑิตออทิสติก คว้าปริญญาตรี

แสดงความคิดเห็น

4 บัณฑิตออทิสติก และบกพร่องการเรียนรู้ คว้าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความยินดีและมอบโล่เกียรติคุณ

4 บัณฑิตออทิสติก และบกพร่องการเรียนรู้ คว้าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานโครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติกและนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ฯ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี และมอบโล่เกียรติคุณกับบัณฑิตออทิสติกและบกพร่องการเรียนรู้ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติกและนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ฯ เพื่อให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตของโครงการฯ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คน ได้แก่ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1 คน สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 คน คณะสังคมศาสตร์ และสาขาปรัชญาและศาสนา จากคณะมนุษยศาสตร์ 1 คน นับเป็นความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนทำให้บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา

1 ใน 4 บัณฑิต เป็นนักเรียนตั้งแต่เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตเกษตรและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะสังคมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่าภูมิใจกับความสำเร็จและต้องมีความพยายามและเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด

รศ.ดร.สุรชัย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการได้ดำเนินการจัดการศึกษา วิจัยและติดตามผลนิสิตออทิสติกฯ มาเป็นเวลา 14 ปี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้กับนิสิตออทิสติกและบกพร่องการเรียนรู้ที่มีศักยภาพได้มาศึกษาเล่าเรียน โดยได้ดำเนินการติดตามและช่วยเหลือนิสิตของโครงการฯ ด้านการศึกษาและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งจากสถาบันทางการศึกษา สถาบันทางการแพทย์ และสถาบันครอบครัวในการดำเนินงาน โดยมีนิสิตโครงการฯ สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 15 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน มีงานทำ 6 คน ประกอบอาชีพอิสระ 3 คน ช่วยกิจการของครอบครัว 4 คน ปัจจุบันมีนิสิตกำลังศึกษาอยู่ในโครงการฯ จำนวน 15 คน ศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา 4 คน คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ 2 คน สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 คน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 คน สาขาคหกรรมศาตร์ศึกษา 2 คน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 2 คน สาขาการจัดการผลิต 1 ตน และสาขาวิชาการจัดการ 1 คน

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/education/32092

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 พ.ย.58
วันที่โพสต์: 20/11/2558 เวลา 11:11:06 ดูภาพสไลด์โชว์ 4 บัณฑิตออทิสติก คว้าปริญญาตรี

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

4 บัณฑิตออทิสติก และบกพร่องการเรียนรู้ คว้าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความยินดีและมอบโล่เกียรติคุณ 4 บัณฑิตออทิสติก และบกพร่องการเรียนรู้ คว้าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานโครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติกและนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ฯ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี และมอบโล่เกียรติคุณกับบัณฑิตออทิสติกและบกพร่องการเรียนรู้ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติกและนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ฯ เพื่อให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตของโครงการฯ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คน ได้แก่ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1 คน สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 คน คณะสังคมศาสตร์ และสาขาปรัชญาและศาสนา จากคณะมนุษยศาสตร์ 1 คน นับเป็นความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนทำให้บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา 1 ใน 4 บัณฑิต เป็นนักเรียนตั้งแต่เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตเกษตรและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะสังคมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่าภูมิใจกับความสำเร็จและต้องมีความพยายามและเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด รศ.ดร.สุรชัย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการได้ดำเนินการจัดการศึกษา วิจัยและติดตามผลนิสิตออทิสติกฯ มาเป็นเวลา 14 ปี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้กับนิสิตออทิสติกและบกพร่องการเรียนรู้ที่มีศักยภาพได้มาศึกษาเล่าเรียน โดยได้ดำเนินการติดตามและช่วยเหลือนิสิตของโครงการฯ ด้านการศึกษาและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งจากสถาบันทางการศึกษา สถาบันทางการแพทย์ และสถาบันครอบครัวในการดำเนินงาน โดยมีนิสิตโครงการฯ สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 15 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน มีงานทำ 6 คน ประกอบอาชีพอิสระ 3 คน ช่วยกิจการของครอบครัว 4 คน ปัจจุบันมีนิสิตกำลังศึกษาอยู่ในโครงการฯ จำนวน 15 คน ศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา 4 คน คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ 2 คน สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 คน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 คน สาขาคหกรรมศาตร์ศึกษา 2 คน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 2 คน สาขาการจัดการผลิต 1 ตน และสาขาวิชาการจัดการ 1 คน ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/education/32092

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...