กรมท่าอากาศยาน เปิดรับผู้พิการทำงานราชการ เงินเดือน 1.3 หมื่นบาท

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับผู้พิการทำงานราชการ เงินเดือน 1.3 หมื่นบาท

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดรับสมัครผู้พิการประเภทที่ 3 เป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง รวม 5 คน อัตราเงินเดือนน 13,800 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยเปิดให้ ผู้พิการประเภทที่ 3 ปฏิบัติงาน การเปิดรับสมัครดังกล่าว ทางกรมท่าอากาศยาน หรือ ทย. จะเปิดรับสมัครในวันที่ 24 สิงหาคม – 2 กันยายนนี้ โดยเปิดรับสมัครใน 2 ตำแหน่ง รวมตำแหน่งว่าง 5 คน ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) (ผู้พิการ) อัตราเงินเดือน 13,800 บาท ประเภท โดยมีตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง ซึ่งผู้สมัครต้อง มีการศึกษา ในระดับ ปวส.

มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้ 1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 2.เป็นผู้พิการประเภทที่ 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ ความพิการดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้

2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ผู้พิการ) อัตราเงินเดือน 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง ซึ่งผู้สมัครต้อง มีการศึกษา ในระดับ ปวส.

มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้ 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และสาขาการเงินการธนาคารจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 2. เป็นผู้พิการประเภทที่ 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ ความพิการดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้

ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com (ขนาดไฟล์: 451)

ขอบคุณ... https://www.thansettakij.com/content/445891

ที่มา: thansettakij.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 ส.ค.63
วันที่โพสต์: 19/08/2563 เวลา 13:53:34 ดูภาพสไลด์โชว์ กรมท่าอากาศยาน เปิดรับผู้พิการทำงานราชการ เงินเดือน 1.3 หมื่นบาท