เชิญคนพิการสมัครเข้ารับมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ฯ ประจำปี 2560

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2560 ครั้งนี้เป็นปีที่14 เพื่อยกย่องสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงความสามารถของคนพิการ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อมอบโอกาสแด่คนพิการในการประกอบอาชีพมากขึ้น

โดยคนพิการที่จะได้รับรางวัลคนพการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 7 ประเภท ดังนี้ 1.)ทางการเห็น 1 รางวัล 2.)ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 1 รางวัล 3.)ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1 รางวัล 4.)ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1 รางวัล 5.)ทางสติปัญญา 1 รางวัล 6.)ทางการเรียนรู้ 1 รางวัล และ7.)ออทิสติก 1 รางวัล

มีคุณสมบัติดังนี้ 1.)เป็นคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งใน 7 ประเภท และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 2.)มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองแพทย์ หรือจากหน่วยราชการ สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวกับคนพิการ ว่าเป็นคนพิการจริง 3.)ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องต่อไปนี้ 3.1การศึกษา 3.2การงานและอาชีพ 3.3การดำรงชีวิต 3.4 การบำเพ็ญประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน 4.)มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศิลธรรมอันดี เป็นตัวอย่างและแบบอย่างได้ 5.)ยังไม่เคยได้รับการยกย่องระดับชาติในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.)ผู้ที่เคยส่งผลงานมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือก ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก และ7.)คณะกรรมการโครงการฯ หรือคณะทำงานคัดเลือก ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการตัดเลือก

คนพิการที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา สามรถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400 โทร.0-2354-7393 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.princessngarmchit.org (ขนาดไฟล์: 434)

ขอบคุณ...มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 เม.ย.60

ที่มา: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 เม.ย.60
วันที่โพสต์: 2/06/2560 เวลา 10:25:44 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการสมัครเข้ารับมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ฯ ประจำปี 2560