เชิญคนพิการสมัครเข้ารับมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ฯ ประจำปี 2560

แสดงความคิดเห็น

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2560 ครั้งนี้เป็นปีที่14 เพื่อยกย่องสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงความสามารถของคนพิการ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อมอบโอกาสแด่คนพิการในการประกอบอาชีพมากขึ้น

โดยคนพิการที่จะได้รับรางวัลคนพการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 7 ประเภท ดังนี้ 1.)ทางการเห็น 1 รางวัล 2.)ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 1 รางวัล 3.)ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1 รางวัล 4.)ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1 รางวัล 5.)ทางสติปัญญา 1 รางวัล 6.)ทางการเรียนรู้ 1 รางวัล และ7.)ออทิสติก 1 รางวัล

มีคุณสมบัติดังนี้ 1.)เป็นคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งใน 7 ประเภท และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 2.)มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองแพทย์ หรือจากหน่วยราชการ สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวกับคนพิการ ว่าเป็นคนพิการจริง 3.)ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องต่อไปนี้ 3.1การศึกษา 3.2การงานและอาชีพ 3.3การดำรงชีวิต 3.4 การบำเพ็ญประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน 4.)มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศิลธรรมอันดี เป็นตัวอย่างและแบบอย่างได้ 5.)ยังไม่เคยได้รับการยกย่องระดับชาติในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.)ผู้ที่เคยส่งผลงานมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือก ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก และ7.)คณะกรรมการโครงการฯ หรือคณะทำงานคัดเลือก ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการตัดเลือก

คนพิการที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา สามรถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400 โทร.0-2354-7393 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.princessngarmchit.org (ขนาดไฟล์: 338)

ขอบคุณ...มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 เม.ย.60

ที่มา: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 เม.ย.60
วันที่โพสต์: 13/04/2560 เวลา 09:14:37 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการสมัครเข้ารับมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ฯ ประจำปี 2560

1 นายแสงประทีป ภูมิจักร 13/04/2560 09:14:37

ผมอยากร่วมโครงการนี้แต่หน่วยงานไม่เห็นความสำคัญของคนพิการผมถูกเลิกจ้างโดยไม่ทราบสาเหตุุมา 7 เดือนแล้วเดือดร้อนมากครัย

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2560 ครั้งนี้เป็นปีที่14 เพื่อยกย่องสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงความสามารถของคนพิการ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อมอบโอกาสแด่คนพิการในการประกอบอาชีพมากขึ้น โดยคนพิการที่จะได้รับรางวัลคนพการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 7 ประเภท ดังนี้ 1.)ทางการเห็น 1 รางวัล 2.)ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 1 รางวัล 3.)ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1 รางวัล 4.)ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1 รางวัล 5.)ทางสติปัญญา 1 รางวัล 6.)ทางการเรียนรู้ 1 รางวัล และ7.)ออทิสติก 1 รางวัล มีคุณสมบัติดังนี้ 1.)เป็นคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งใน 7 ประเภท และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 2.)มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองแพทย์ หรือจากหน่วยราชการ สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวกับคนพิการ ว่าเป็นคนพิการจริง 3.)ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องต่อไปนี้ 3.1การศึกษา 3.2การงานและอาชีพ 3.3การดำรงชีวิต 3.4 การบำเพ็ญประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน 4.)มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศิลธรรมอันดี เป็นตัวอย่างและแบบอย่างได้ 5.)ยังไม่เคยได้รับการยกย่องระดับชาติในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.)ผู้ที่เคยส่งผลงานมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือก ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก และ7.)คณะกรรมการโครงการฯ หรือคณะทำงานคัดเลือก ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการตัดเลือก คนพิการที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา สามรถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม.10400 โทร.0-2354-7393 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.princessngarmchit.org ขอบคุณ...มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 เม.ย.60

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...