มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดรับตรงนิสิต คนพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

แสดงความคิดเห็น

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดโครงการ “ผู้พิการ”(รหัสกลุ่มสาขา 054) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนพิการ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รายละเอียดดังนี้ จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559

1.คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ

ที่ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ ชื่อย่อปริญญาและสาขาวิชา จำนวนปีที่เรียน รหัสสาขาวิชา จำนวนรับ

1 คณะมนุษยศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาจิตวิทยา วท.บ.(จิตวิทยา) 4 ปี 01001 2

2 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

- หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

ศศ.บ.(การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 4 ปี 70006 1

รวม 3

2.คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

2.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลผู้มีความพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

2.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

(1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559

(2) เป็นผู้พิการทางการได้ยิน สูญเสียการได้ยินระดับน้อย ที่ใช้เคร องช่วยฟังจนสามารถได้ยินในระดับปกติและสามารถสื่อสารได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน

2.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

(1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559

(2) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

(3) ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลผู้มีความพิการตามกฎหมายว่าด้วยการนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(4) เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.เกณฑ์การคัดเลือก

การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด

4.เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

4.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 9 หน้า 4

4.2 บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

4.3 ใบสมัครภาษาอังกฤษ ตามแนบของมหาวิทยาลัย แบบตรี 6.1/B 6.1 (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ"

4.4 เรียงความแสดงคตวามตั้งใจในการสมัครเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Statement of Purpose) (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ"

5.สถานที่สอบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเตอร์เน็ตที่ http://admission.swu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม โดยละเอียดที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร.0-2649-5000 ต่อ 15717 โทรสาร 0-2258-9582

ขอบคุณ…มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 พ.ย.59

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 พ.ย.59
วันที่โพสต์: 22/11/2559 เวลา 10:42:39 ดูภาพสไลด์โชว์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดรับตรงนิสิต คนพิการ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดโครงการ “ผู้พิการ”(รหัสกลุ่มสาขา 054) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนพิการ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รายละเอียดดังนี้ จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559 1.คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ ที่ คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ ชื่อย่อปริญญาและสาขาวิชา จำนวนปีที่เรียน รหัสสาขาวิชา จำนวนรับ 1 คณะมนุษยศาสตร์ - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา วท.บ.(จิตวิทยา) 4 ปี 01001 2 2 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน - หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ศศ.บ.(การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 4 ปี 70006 1 รวม 3 2.คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 2.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลผู้มีความพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 2.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 (2) เป็นผู้พิการทางการได้ยิน สูญเสียการได้ยินระดับน้อย ที่ใช้เคร องช่วยฟังจนสามารถได้ยินในระดับปกติและสามารถสื่อสารได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน 2.2.2 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) (1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 (2) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) (3) ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลผู้มีความพิการตามกฎหมายว่าด้วยการนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (4) เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 3.เกณฑ์การคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชากำหนด 4.เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ 4.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 9 หน้า 4 4.2 บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 4.3 ใบสมัครภาษาอังกฤษ ตามแนบของมหาวิทยาลัย แบบตรี 6.1/B 6.1 (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)) 4.4 เรียงความแสดงคตวามตั้งใจในการสมัครเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Statement of Purpose) (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)) 5.สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเตอร์เน็ตที่ http://admission.swu.ac.th สอบถามเพิ่มเติม โดยละเอียดที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร.0-2649-5000 ต่อ 15717 โทรสาร 0-2258-9582 ขอบคุณ…มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 พ.ย.59

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...