เชิญส่งประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ประจำปี 2559

แสดงความคิดเห็น

ตราสัญลักษณ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ กำหนดจัดงานวันคนพิการครั้งที่ 50 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ (Theme) “คนพิการร่วมใจ ถวายพระพรชัยมหาราชา มหาราชินิ” ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เพื่อเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา และในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

คณะกรรมการฝ่ายประกวดเรียงความในคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ จึงได้จัดให้มีการประกวดเรียงความในหัวข้อ เรื่อง “คนพิการร่วมใจ ถวายพระพรชัยมหาราชา มหาราชินิ” เพื่อให้คนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้แสดงความรู้ ความสามารถในการเขียนเรียงความ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อคนพิการและพสกนิกรทั่วประเทศ

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้

1.กำหนดให้เขียนเป็นเรียงความ เรื่อง “คนพิการร่วมใจ ถวายพระพรชัยมหาราชา มหาราชินิ” ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือ ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ไม่เว้นบรรทัดหรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้อักษร Cordia New ขนาด 16-18 พอยท์ ในกรณีที่ใช้อักษรเบรลล์ ความยาวไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ A4

2.รางวัลมีดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 8,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 6,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 4,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2,000.- บาท

3.ผู้มีสิทธิ์ส่งเรียนความเข้าประกวด แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1) ประเภทคนพิการ

2) ประเภทนักเรียน

3) ประเภทนิสิต นักศึกษา

4) ประเภทประชาชนทั่วไป

โดยต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ(รางวัลที่1) จากการประกวดเรียงความเนื่องในงานวันคนพิการ ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 ปี ในทุกประเภท

4.หลักเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่

1) เนื้อหา 60 คะแนน

2) การใช้ภาษาและการสะกดคำ 20 คะแนน

3) รูปแบบการเขียนเรียงความและความสะอาด 20 คะแนน

4) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนถูกต้องตามชื่อเรื่อง และมีเนื้อหาตรงกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5) ต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นเอง โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด กรณีที่พบว่าได้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นส่งประกวด คณะกรรมการจะตัดสิทธิออกจากการประกวดทันที

6) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5.การส่งผลงานเข้าประกวด

1) ผู้ส่งงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้ แจ้งชื่อ –นามสกุลจริง สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หากเป็นนักเรียนนิสิต/นักศึกษาให้ระบุชั้นเรียน และสถาบันศึกษา ให้ชัดเจน

2) ผู้ส่งผลงานโดยการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ หากสะดวกขอให้แนบไฟล์เป็นแผ่น CD มาด้วย

3) ส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. ถนนเทิดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายใน วันที่ 7 ตุลาคม 2559 กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

4) ประกาศผลการตัดสินผ่านทางเว็บไซต์ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ( http://www.ncswt.or.th (ขนาดไฟล์: 3675) ) และจะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสิน พร้อมกำหนดการรับรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรง สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ทุกประเภท จะได้เข้ารับเกียรติบัตรจากประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการ วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

5) ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทถือเป็นลิขสิทธิ์ของสภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมและนำออกเผยแพร่ต่อไป

6) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเยาวลักษณ์ ชูโกสม

นางสาวสุภาพรรณ์ ม่วงมณี นางสาวอภิญญา ปิตานุสร สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ โทรศัพท์ 0-2241-2841, 0-2241-5125, E-mail : infogit@ncswt.or.th

ขอบคุณ...สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.ย.59

ที่มา: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.ย.59
วันที่โพสต์: 21/09/2559 เวลา 11:00:21 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญส่งประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ประจำปี 2559

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ตราสัญลักษณ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ กำหนดจัดงานวันคนพิการครั้งที่ 50 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ (Theme) “คนพิการร่วมใจ ถวายพระพรชัยมหาราชา มหาราชินิ” ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เพื่อเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา และในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการฝ่ายประกวดเรียงความในคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ จึงได้จัดให้มีการประกวดเรียงความในหัวข้อ เรื่อง “คนพิการร่วมใจ ถวายพระพรชัยมหาราชา มหาราชินิ” เพื่อให้คนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้แสดงความรู้ ความสามารถในการเขียนเรียงความ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อคนพิการและพสกนิกรทั่วประเทศ รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้ 1.กำหนดให้เขียนเป็นเรียงความ เรื่อง “คนพิการร่วมใจ ถวายพระพรชัยมหาราชา มหาราชินิ” ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือ ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ไม่เว้นบรรทัดหรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้อักษร Cordia New ขนาด 16-18 พอยท์ ในกรณีที่ใช้อักษรเบรลล์ ความยาวไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ A4 2.รางวัลมีดังนี้ รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 8,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 6,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 4,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2,000.- บาท 3.ผู้มีสิทธิ์ส่งเรียนความเข้าประกวด แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทคนพิการ 2) ประเภทนักเรียน 3) ประเภทนิสิต นักศึกษา 4) ประเภทประชาชนทั่วไป โดยต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ(รางวัลที่1) จากการประกวดเรียงความเนื่องในงานวันคนพิการ ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 ปี ในทุกประเภท 4.หลักเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ 1) เนื้อหา 60 คะแนน 2) การใช้ภาษาและการสะกดคำ 20 คะแนน 3) รูปแบบการเขียนเรียงความและความสะอาด 20 คะแนน 4) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนถูกต้องตามชื่อเรื่อง และมีเนื้อหาตรงกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด 5) ต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นเอง โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด กรณีที่พบว่าได้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นส่งประกวด คณะกรรมการจะตัดสิทธิออกจากการประกวดทันที 6) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 5.การส่งผลงานเข้าประกวด 1) ผู้ส่งงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้ แจ้งชื่อ –นามสกุลจริง สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หากเป็นนักเรียนนิสิต/นักศึกษาให้ระบุชั้นเรียน และสถาบันศึกษา ให้ชัดเจน 2) ผู้ส่งผลงานโดยการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ หากสะดวกขอให้แนบไฟล์เป็นแผ่น CD มาด้วย 3) ส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. ถนนเทิดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายใน วันที่ 7 ตุลาคม 2559 กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 4) ประกาศผลการตัดสินผ่านทางเว็บไซต์ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ( http://www.ncswt.or.th) และจะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสิน พร้อมกำหนดการรับรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรง สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ทุกประเภท จะได้เข้ารับเกียรติบัตรจากประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการ วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร 5) ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทถือเป็นลิขสิทธิ์ของสภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมและนำออกเผยแพร่ต่อไป 6) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเยาวลักษณ์ ชูโกสม นางสาวสุภาพรรณ์ ม่วงมณี นางสาวอภิญญา ปิตานุสร สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ โทรศัพท์ 0-2241-2841, 0-2241-5125, E-mail : infogit@ncswt.or.th ขอบคุณ...สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.ย.59

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...