รับสมัครคนพิการเข้าร่วมฝึกฝนเป็นวิทยากรกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

แสดงความคิดเห็น

รับสมัครคนพิการเข้าร่วมฝึกฝนเป็นวิทยากรกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

เนื่องด้วย เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (ศดพ.) มีความตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมดนตรีสำหรับการพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สมาธิ ให้แก่กลุ่มต่างๆ เช่น เด็กพิการทางสมอง ทางสติปัญญา หรือออทิสติก เป็นต้น รวมทั้ง พัฒนาคนพิการที่มีความสามารถด้านดนตรีให้มีทักษะในการเป็นวิทยากรเพื่อให้มีโอกาสก้าวไปสู่อาชีพการเป็นวิทยากรกิจกรรมดนตรีได้ต่อไปในอนาคต ภายใต้ “โครงการ Human Station กิจการเพื่อสังคมด้านดนตรีของคนพิการ” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มีระยะเวลาการดำเนินงาน 12 เดือน (กันยายน 2559 – สิงหาคม 2560) สถานที่หลักในการจัดกิจกรรมคือ “เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” อาคารมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เลขที่ 546 ซอยลาดพร้าว 47 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

วิธีการดำเนินงาน :

1. จัดเก็บข้อมูลเชิงวิชาการในด้านดนตรีบำบัด/จิตวิทยาและการพัฒนาศักยภาพในด้านการเป็นวิทยากรจากนักวิชาการ/นักวิชาชีพ ฯลฯ

2.จัดการประชุมระดมความคิดและหารือแนวทางการสร้างกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพร่วมกับนักวิชาการ/นักวิชาชีพ/ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานด้านดนตรีบำบัด ด้านจิตวิทยาและการพัฒนาศักยภาพในด้านการเป็นวิทยากร จำนวน 1 ครั้ง

3.จัดการประชุมวางโครงสร้างหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 1 ครั้ง

4.เปิดรับสมัคร/คัดเลือกคนพิการที่มีความสามารถด้านดนตรีและสนใจการเป็นวิทยากรกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 5 คน

5. จัดอบรมความรู้ในเชิงวิชาการและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร จำนวน 16 ครั้ง สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

6.ทดลองปฏิบัติงานโดยใช้หลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 2 ประเภทความพิการ จำนวน 24 ครั้ง สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

7. จัดการประชุมติดตามและประเมินผลจำนวน 3 ครั้ง (1-2 เดือน/ครั้ง)

8. จัดการประชุมเพื่อประเมินผลให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 ครั้ง

9.สรุปหลักสูตรต้นแบบเพื่อนำเข้าสู่ระบบการให้บริการงานด้านดนตรีต่อไปสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

• ความรู้และหลักการในการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

• ความรู้และทักษะในการเป็นวิทยากร

• ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

• โครงการฯ สนับสนุนค่าเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

• คนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและผ่านการทดสอบแล้วมีสิทธิสมัครเข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรดนตรีของสถาบันฯ

เปิดรับสมัครคนพิการที่สนใจการพัฒนาเพื่อเป็นวิทยากรกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

1. รับสมัครคนพิการที่มีความสามารถด้านดนตรีและสนใจการเป็นวิทยากรกิจกรรมดนตรี จำนวน 5 คน ไม่จำกัดเพศ อายุและความพิการ

2.สามารถเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพ/ทดลองปฏิบัติงานและการประชุมตลอดช่วงเวลาดำเนินการ

3.เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากขาด/ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีเหตุผลอันควรจะต้องจ่ายเงินชดเชย

4. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประกาศผลวันที่ 10 กรกฎาคม 2559

5.ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://nmad2006.org/ หรือติดต่อขอรับใบสมัครทางอีเมล ssaiklin@yahoo.com หรือตามลิงค์ https://www.dropbox.com/s/u3brx0zaf...

6.ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ มาที่เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ ทางอีเมล ssaiklin@yahoo.com

7. ทางทีมงานอาจมีการนัดสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบความสามารถด้านดนตรี

8.คณะผู้ดำเนินงานโครงการฯ จะพิจารณาและตัดสินคัดเลือกผู้สมัครฯ จากข้อมูลในใบสมัคร การให้สัมภาษณ์และความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ

9. รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/NMAD.Thailand (ขนาดไฟล์: 0 ) , http://nmad2006.org/ โทร: 0853379660

ขอบคุณ... (เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 มิ.ย.59)

ที่มา: เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 มิ.ย.59
วันที่โพสต์: 2/06/2559 เวลา 10:57:15 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัครคนพิการเข้าร่วมฝึกฝนเป็นวิทยากรกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

รับสมัครคนพิการเข้าร่วมฝึกฝนเป็นวิทยากรกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพ เนื่องด้วย เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (ศดพ.) มีความตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมดนตรีสำหรับการพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สมาธิ ให้แก่กลุ่มต่างๆ เช่น เด็กพิการทางสมอง ทางสติปัญญา หรือออทิสติก เป็นต้น รวมทั้ง พัฒนาคนพิการที่มีความสามารถด้านดนตรีให้มีทักษะในการเป็นวิทยากรเพื่อให้มีโอกาสก้าวไปสู่อาชีพการเป็นวิทยากรกิจกรรมดนตรีได้ต่อไปในอนาคต ภายใต้ “โครงการ Human Station กิจการเพื่อสังคมด้านดนตรีของคนพิการ” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มีระยะเวลาการดำเนินงาน 12 เดือน (กันยายน 2559 – สิงหาคม 2560) สถานที่หลักในการจัดกิจกรรมคือ “เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” อาคารมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เลขที่ 546 ซอยลาดพร้าว 47 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ วิธีการดำเนินงาน : 1. จัดเก็บข้อมูลเชิงวิชาการในด้านดนตรีบำบัด/จิตวิทยาและการพัฒนาศักยภาพในด้านการเป็นวิทยากรจากนักวิชาการ/นักวิชาชีพ ฯลฯ 2.จัดการประชุมระดมความคิดและหารือแนวทางการสร้างกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพร่วมกับนักวิชาการ/นักวิชาชีพ/ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานด้านดนตรีบำบัด ด้านจิตวิทยาและการพัฒนาศักยภาพในด้านการเป็นวิทยากร จำนวน 1 ครั้ง 3.จัดการประชุมวางโครงสร้างหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 1 ครั้ง 4.เปิดรับสมัคร/คัดเลือกคนพิการที่มีความสามารถด้านดนตรีและสนใจการเป็นวิทยากรกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 5 คน 5. จัดอบรมความรู้ในเชิงวิชาการและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร จำนวน 16 ครั้ง สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 6.ทดลองปฏิบัติงานโดยใช้หลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 2 ประเภทความพิการ จำนวน 24 ครั้ง สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 7. จัดการประชุมติดตามและประเมินผลจำนวน 3 ครั้ง (1-2 เดือน/ครั้ง) 8. จัดการประชุมเพื่อประเมินผลให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 2 ครั้ง 9.สรุปหลักสูตรต้นแบบเพื่อนำเข้าสู่ระบบการให้บริการงานด้านดนตรีต่อไปสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ • ความรู้และหลักการในการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพ • ความรู้และทักษะในการเป็นวิทยากร • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ • โครงการฯ สนับสนุนค่าเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ • คนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและผ่านการทดสอบแล้วมีสิทธิสมัครเข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรดนตรีของสถาบันฯ เปิดรับสมัครคนพิการที่สนใจการพัฒนาเพื่อเป็นวิทยากรกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพ 1. รับสมัครคนพิการที่มีความสามารถด้านดนตรีและสนใจการเป็นวิทยากรกิจกรรมดนตรี จำนวน 5 คน ไม่จำกัดเพศ อายุและความพิการ 2.สามารถเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพ/ทดลองปฏิบัติงานและการประชุมตลอดช่วงเวลาดำเนินการ 3.เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากขาด/ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีเหตุผลอันควรจะต้องจ่ายเงินชดเชย 4. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประกาศผลวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 5.ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://nmad2006.org/ หรือติดต่อขอรับใบสมัครทางอีเมล ssaiklin@yahoo.com หรือตามลิงค์ https://www.dropbox.com/s/u3brx0zaf... 6.ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ มาที่เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ ทางอีเมล ssaiklin@yahoo.com 7. ทางทีมงานอาจมีการนัดสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบความสามารถด้านดนตรี 8.คณะผู้ดำเนินงานโครงการฯ จะพิจารณาและตัดสินคัดเลือกผู้สมัครฯ จากข้อมูลในใบสมัคร การให้สัมภาษณ์และความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ 9. รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/NMAD.Thailand , http://nmad2006.org/ โทร: 0853379660 ขอบคุณ... (เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2 มิ.ย.59)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...