จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร 1 ปี

แสดงความคิดเห็น

จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร 1 ปี

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้พิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีงานทำหลังจบหลักสูตร

นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ประเภท แขน ขา และลำตัว )ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2559 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมระหว่างเดือนตุลาคม 2559- กันยายน 2560 ระยะเวลา 1 ปี ที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หลักสูตรที่เปิดรับการฝึกอาชีพ จำนวน 3 แผนก 1 โครงการ ได้แก่ แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ , แผนกคอมพิวเตอร์ , แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้สมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นผู้พิการทางด้านร่างกาย แขนขาและลำตัว ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ 2. มีอายุระหว่าง 14-40 ปี 3. มีพื้นฐานความรู้ (ตามแผนกที่เปิดรับกำหนด) 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเรื้อรัง 5. ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด และ 6 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ

สำหรับเอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้ สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาบัตรคนพิการ , สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวนละ 1 ฉบับ พร้อมทั้งรูปถ่ายครึ่งตัวขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปและรูปถ่ายเต็มตัวที่เห็นลักษณะความพิการ จำนวน 1 รูป

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-104144 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช

หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน

ขอบคุณ... http://lampang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=160427120734

ที่มา: lampang.prdnorth.in.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 เม.ย.59
วันที่โพสต์: 30/04/2559 เวลา 15:07:15 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร 1 ปี

1 พรพรรณ โกศลพิศิษฐ์ 30/04/2559 15:07:15

อายุค่ะคืออายุ5oปีค่ะ พิการทางความเคลื่อนไหว เพิ่งเรียนจบจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคเหนือ เชียงใหม่มา15มี.ค 59 อผนกช่างเย็บผ้าค่ะคือก้ออยากเรียนรู้เพิ่มเติมนาค่ะ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร 1 ปี ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้พิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีงานทำหลังจบหลักสูตร นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ประเภท แขน ขา และลำตัว )ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2559 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมระหว่างเดือนตุลาคม 2559- กันยายน 2560 ระยะเวลา 1 ปี ที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ หลักสูตรที่เปิดรับการฝึกอาชีพ จำนวน 3 แผนก 1 โครงการ ได้แก่ แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ , แผนกคอมพิวเตอร์ , แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้สมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นผู้พิการทางด้านร่างกาย แขนขาและลำตัว ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ 2. มีอายุระหว่าง 14-40 ปี 3. มีพื้นฐานความรู้ (ตามแผนกที่เปิดรับกำหนด) 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเรื้อรัง 5. ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด และ 6 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ สำหรับเอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้ สำเนาทะเบียนบ้าน ,สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาบัตรคนพิการ , สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวนละ 1 ฉบับ พร้อมทั้งรูปถ่ายครึ่งตัวขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปและรูปถ่ายเต็มตัวที่เห็นลักษณะความพิการ จำนวน 1 รูป ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-104144 ในวันและเวลาราชการ ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน ขอบคุณ... http://lampang.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=160427120734

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...