เชิญคนพิการสมัครเข้าร่วมโครงการ "ความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี ๒๕๕๘”

แสดงความคิดเห็น

โลโก้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับแจ้งจาก องค์กร Korean Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities (KSRPD) สาธารณรัฐเกาหลี กำหนดจัดโครงการ "ความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี ๒๕๕๘” หรือ Global Challenges of Youth with Disabilities 2016 ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคนพิการในการเป็นผู้นำระดับนานาชาติ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็นตัวแทนคนพิการจาก ๑๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้องค์กร KSRPD จะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และจัดบริการพาหนะในการเดินทาง ในระหว่างการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑.๑ เยาวชนพิการอายุระหว่าง ๑๘ – ๓๔ ปี

๑.๑.๒ มีความพิการที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทำงาน

๑.๑.๓ มีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทำงาน

๑.๑.๔ สามารถเข้าร่วมโครงการได้เต็มเวลา ๒ สัปดาห์

๑.๑.๕ มีความสามารถในภาษาอังกฤษ (สามารถที่จะนำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้)

๑.๒ เอกสารในสมัคร

๑.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

๑.๒.๒ เอกสารที่เขียนด้วยลายมือเกี่ยวกับประเด็น “Creating the World Together” อย่างน้อย ๑ ฉบับ

๑.๒.๓ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือจากหน่วยงาน จำนวน ๒ ฉบับ

ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์พร้อมหลักฐาน ไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๑๙๖ หรือ อีเมล์ nepthailand@gmail.com ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวอรอนงค์ คำแหง โทร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๘ ต่อ ๓๐๗,๓๐๘ ดาวน์โหลด1.ใบสมัคร (Application Form 2016_revised.doc) คลิก http://www.mediafire.com/download/udgagdn9bawdda6/3__Application_Form_2016_revised.doc

2.(Reference 2016.doc)คลิก http://www.mediafire.com/download/dbbb81xux445r18/4__Reference_2016.doc

3.(Briefly inf .docx)คลิก http://www.mediafire.com/download/bed071awur01e5r/Briefly_inf_.docx

ขอบคุณ...(กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 มี.ค.59)

ที่มา: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 มี.ค.59
วันที่โพสต์: 31/03/2559 เวลา 10:50:26 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการสมัครเข้าร่วมโครงการ "ความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี ๒๕๕๘”

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับแจ้งจาก องค์กร Korean Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities (KSRPD) สาธารณรัฐเกาหลี กำหนดจัดโครงการ "ความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี ๒๕๕๘” หรือ Global Challenges of Youth with Disabilities 2016 ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคนพิการในการเป็นผู้นำระดับนานาชาติ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็นตัวแทนคนพิการจาก ๑๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้องค์กร KSRPD จะรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และจัดบริการพาหนะในการเดินทาง ในระหว่างการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑.๑.๑ เยาวชนพิการอายุระหว่าง ๑๘ – ๓๔ ปี ๑.๑.๒ มีความพิการที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทำงาน ๑.๑.๓ มีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทำงาน ๑.๑.๔ สามารถเข้าร่วมโครงการได้เต็มเวลา ๒ สัปดาห์ ๑.๑.๕ มีความสามารถในภาษาอังกฤษ (สามารถที่จะนำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษได้) ๑.๒ เอกสารในสมัคร ๑.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ๑.๒.๒ เอกสารที่เขียนด้วยลายมือเกี่ยวกับประเด็น “Creating the World Together” อย่างน้อย ๑ ฉบับ ๑.๒.๓ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือจากหน่วยงาน จำนวน ๒ ฉบับ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์พร้อมหลักฐาน ไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๑๙๖ หรือ อีเมล์ nepthailand@gmail.com ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวอรอนงค์ คำแหง โทร ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๘ ต่อ ๓๐๗,๓๐๘ ดาวน์โหลด1.ใบสมัคร (Application Form 2016_revised.doc) คลิก http://www.mediafire.com/download/udgagdn9bawdda6/3__Application_Form_2016_revised.doc 2.(Reference 2016.doc)คลิก http://www.mediafire.com/download/dbbb81xux445r18/4__Reference_2016.doc 3.(Briefly inf .docx)คลิก http://www.mediafire.com/download/bed071awur01e5r/Briefly_inf_.docx ขอบคุณ...(กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 มี.ค.59)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...