เชิญประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ประจำปี 2558

แสดงความคิดเห็น

ตราสัญลักษณ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงาน วันคนพิการ ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ สนุกสนานร่วมกันและแสดง ความสามารถในด้านต่างๆ ได้รับรู้วิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการพัฒนา คนพิการ

ในการนี้ คณะกรรมการ ฝ่ายประกวดเรียงความ ได้จัดให้มีการประกวดเรียงความเนื่อง ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อ “๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยา ของแผ่นดิน” เชิญคนพิการ / นักเรียน / นิสิต / นักศึกษาในโรงเรียน / สถาบัน / หน่วยงาน / องค์กรของท่านตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ส่งเรียงความเข้าประกวด โดยมีหลักเกณฑ์ตามรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ คลิก http://www.mediafire.com/view/36flwlthkd7p4mg/ประกาศประกวดเรียงความ.pdf

โดยส่ง ผลงาน ได้ที่นางสาวเยาวลักษณ์ ชูโกสม สานักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. เลขที่ ๑๐๐ / ๔๑ -๔๒ ถนนเทิดดาริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ขอบคุณ... (สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ส.ค.58)

ที่มา: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ส.ค.58
วันที่โพสต์: 1/09/2558 เวลา 14:33:02 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ประจำปี 2558

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ตราสัญลักษณ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงาน วันคนพิการ ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ สนุกสนานร่วมกันและแสดง ความสามารถในด้านต่างๆ ได้รับรู้วิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการพัฒนา คนพิการ ในการนี้ คณะกรรมการ ฝ่ายประกวดเรียงความ ได้จัดให้มีการประกวดเรียงความเนื่อง ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อ “๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยา ของแผ่นดิน” เชิญคนพิการ / นักเรียน / นิสิต / นักศึกษาในโรงเรียน / สถาบัน / หน่วยงาน / องค์กรของท่านตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ส่งเรียงความเข้าประกวด โดยมีหลักเกณฑ์ตามรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ คลิก http://www.mediafire.com/view/36flwlthkd7p4mg/ประกาศประกวดเรียงความ.pdf โดยส่ง ผลงาน ได้ที่นางสาวเยาวลักษณ์ ชูโกสม สานักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. เลขที่ ๑๐๐ / ๔๑ -๔๒ ถนนเทิดดาริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ขอบคุณ... (สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ส.ค.58)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...