พก. ลงนาม MOU ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มุ่งหวังพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของคนพิการสร้างระบบการจำหน่ายสู่สากล

วันนี้ (24 ก.ค.60) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่าง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการร่วมกัน อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการในหน่วยงานในสังกัด พก. รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ การตลาด การทำธุรกิจเพื่อสังคม และสร้างระบบการจำหน่ายสู่สากล ในรูปแบบ E-commerce ตามบทบาทภารกิจของแต่ละฝ่าย ด้วยความรับผิดชอบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดพก.ทั้ง22แห่ง

นายสมชาย กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของคนพิการ ในหน่วยงานสังกัด พก. ทั้ง 22 แห่ง จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 35 ในสถาบัน ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด สร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้แก่คนพิการ และในอนาคตต้องมีการวางแผนการตลาดการจัดการเชิงธุรกิจ การซื้อขายในระบบออนไลน์ สู่ E-Commerce ภายใต้ “DEP Products & Services” สร้างมูลค่าให้แก่คนพิการในสถาบัน ได้แสดงศักยภาพและ มีความสุขในการสร้างผลงาน “สินค้าชิ้นเดียวในโลก”

นายสมชาย กล่าวต่อไปว่า พก. จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวัตถุประสงค์ของความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการร่วมกัน อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการในหน่วยงานในสังกัด พก. รวมทั้ง การวางแผน กลยุทธ์ การตลาด การทำธุรกิจเพื่อสังคม และสร้างระบบการจำหน่ายสู่สากลในรูปแบบ E-commerce ตามบทบาทภารกิจของแต่ละฝ่าย ด้วยความรับผิดชอบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการบูรณาการตามพันธกิจของ พก. อีกทั้งเป็นการส่งเสริม ให้สถาบันการศึกษาได้ร่วมสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถนำมาใช้ได้จริง พร้อมวางตลาดจำหน่ายได้ ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และจะสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อไป

"จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ ผมหวังว่าจะมีความร่วมมืออันดีต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิด ความยั่งยืนและต่อเนื่อง เป็นการให้โอกาส เกียรติ และกำลังใจกับคนพิการ ซึ่งเป็นความร่วมมือในรูปแบบ "ประชารัฐ" ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้นและได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป" นายสมชาย กล่าวตอนท้าย

ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/28110 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 26/07/2560 เวลา 11:36:48 ดูภาพสไลด์โชว์ พก. ลงนาม MOU ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ