ปลื้มขับเคลื่อนประชารัฐจ้างคนพิการคืบ 10,000 อัตรา

แสดงความคิดเห็น

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) รับมอบเกียรติบัตร ในส่วนของภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อคนพิการด้านการจ้างงาน

ภาครัฐ-เอกชน-ภาคประชาชน ตอกย้ำประกาศเจตนารมณ์ประชารัฐเพื่อคนพิการ สสส.เผยจ้างงานคนพิการในโครงการฯ 3 ปี สร้างรายได้ให้คนพิการกว่า 100 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวสายด่วน 1479 ให้บริการปรึกษาช่วยเหลือคนพิการแบบครบวงจร มั่นใจปีนี้จ้างงานคนพิการทะลุเป้า 10,000 อัตรา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) รับมอบเกียรติบัตร ในส่วนของภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อคนพิการด้านการจ้างงาน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)พร้อมกับอีก 6 หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ในงานประกาศเจตนารมณ์ประชารัฐเพื่อคนพิการและเปิดตัวสายด่วน 1479 ประชารัฐเพื่อคนพิการ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสสส. กล่าวว่า แผนสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ได้สนับสนุนแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบครบวงจร: สุขภาวะจากการทำงาน ผ่านมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ มีสุขภาวะ สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และ มาตรา 35 ในช่วงระยะเวลา 1-3 ปีที่ผ่านมา เกิดการประสานงานให้คนพิการมีงานทำ รวม 1,277 คน คิดเป็นจำนวนเงินที่สร้างรายได้ให้กับคนพิการ 122,770,500 บาทนอกจากนี้ยังสนับสนุนโครงการความริเริ่มความพิการเป็นศูนย์ผ่านผ่านมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเพื่อช่วยเหลือคนพิการแบบครบวงจรในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2555 จนเกิดต้นแบบหน่วยจัดการกลาง Call Center ให้บริการสายด่วนคนพิการ 1479 และได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2556จนถึงปัจจุบัน มีผู้โทรมาปรึกษารวมกว่า 8,909 ราย โดยส่วนใหญ่สอบถามเรื่องอาชีพและรายได้ คิดเป็นร้อยละ 53.8 ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการผลักดันให้เกิดการจ้างงานคนพิการ ทำให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ มีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย สสส.พร้อมร่วมสนับสนุน และบูรณาการงานด้านคนพิการในประเด็นสุขภาพทั้งมิติทางกาย จิต ปัญญา สังคม

นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ด้านนางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)กล่าวว่า พม.มีหน้าที่ในการประสานนโยบายร่วมกับทุกกระทรวงทบวงกรม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษา มีงานทำ ดำรงชีวิตอิสระ หรือเรียนว่าทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ พม. จะอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติตามกฎหมายนอกจากนั้นเรายังมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพและศูนย์พัฒนาอาชีพสำหรับคนพิการทั่วประเทศ ที่จะได้ช่วยฝึกอาชีพและเตรียมความพร้อมให้คนพิการก่อนที่จะประกอบอาชีพหรือเข้าทำงานในสถานประกอบการ , หน่วยงานของรัฐ หรือการทำงานในชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเราจะเร่งรัดการปฏิบัติตรมมติคณะรัฐมนตรีในการรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ถ้าสามารถร่วมมือกันขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการให้ได้ตามเป้าหมาย 10,000 อัตราในปีนี้ ย่อมเท่ากับสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากถึง 1,000 ล้านบาท ปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยากเห็นคนพิการได้รับการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพครบตามกฎหมาย และเป็นเช่นนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี

ด้าน นายวิชัย อัศรัสกร ตัวแทนประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ในฐานะภาคเอกชนรับลูกนโยบายประชารัฐ ตั้งเป้าจ้างงานคนพิการครบ 100%ตามกฎหมายกำหนดในปี 2561 ที่มีการจ้างงานคนพิการในอุตสาหกรรม มีความเป็นห่วงปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำในสังคม การจ้างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ โดยเฉพาะรายได้ที่จะลงไปสู่ผู้พิการและชุมชน และคาดว่าจะทำให้มีการจ้างงานคนพิการครบ 10,000 อัตราได้ภายในปี 2561

ปลื้มขับเคลื่อนประชารัฐจ้างคนพิการคืบ 10,000 อัตรา

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/82816

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 มิ.ย.60
วันที่โพสต์: 12/06/2560 เวลา 10:04:11 ดูภาพสไลด์โชว์ ปลื้มขับเคลื่อนประชารัฐจ้างคนพิการคืบ 10,000 อัตรา

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) รับมอบเกียรติบัตร ในส่วนของภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อคนพิการด้านการจ้างงาน ภาครัฐ-เอกชน-ภาคประชาชน ตอกย้ำประกาศเจตนารมณ์ประชารัฐเพื่อคนพิการ สสส.เผยจ้างงานคนพิการในโครงการฯ 3 ปี สร้างรายได้ให้คนพิการกว่า 100 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวสายด่วน 1479 ให้บริการปรึกษาช่วยเหลือคนพิการแบบครบวงจร มั่นใจปีนี้จ้างงานคนพิการทะลุเป้า 10,000 อัตรา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) รับมอบเกียรติบัตร ในส่วนของภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อคนพิการด้านการจ้างงาน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)พร้อมกับอีก 6 หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ในงานประกาศเจตนารมณ์ประชารัฐเพื่อคนพิการและเปิดตัวสายด่วน 1479 ประชารัฐเพื่อคนพิการ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสสส. กล่าวว่า แผนสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ได้สนับสนุนแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบครบวงจร: สุขภาวะจากการทำงาน ผ่านมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ มีสุขภาวะ สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และ มาตรา 35 ในช่วงระยะเวลา 1-3 ปีที่ผ่านมา เกิดการประสานงานให้คนพิการมีงานทำ รวม 1,277 คน คิดเป็นจำนวนเงินที่สร้างรายได้ให้กับคนพิการ 122,770,500 บาทนอกจากนี้ยังสนับสนุนโครงการความริเริ่มความพิการเป็นศูนย์ผ่านผ่านมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเพื่อช่วยเหลือคนพิการแบบครบวงจรในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2555 จนเกิดต้นแบบหน่วยจัดการกลาง Call Center ให้บริการสายด่วนคนพิการ 1479 และได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2556จนถึงปัจจุบัน มีผู้โทรมาปรึกษารวมกว่า 8,909 ราย โดยส่วนใหญ่สอบถามเรื่องอาชีพและรายได้ คิดเป็นร้อยละ 53.8 ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการผลักดันให้เกิดการจ้างงานคนพิการ ทำให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ มีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย สสส.พร้อมร่วมสนับสนุน และบูรณาการงานด้านคนพิการในประเด็นสุขภาพทั้งมิติทางกาย จิต ปัญญา สังคม นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ด้านนางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)กล่าวว่า พม.มีหน้าที่ในการประสานนโยบายร่วมกับทุกกระทรวงทบวงกรม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษา มีงานทำ ดำรงชีวิตอิสระ หรือเรียนว่าทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ พม. จะอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติตามกฎหมายนอกจากนั้นเรายังมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพและศูนย์พัฒนาอาชีพสำหรับคนพิการทั่วประเทศ ที่จะได้ช่วยฝึกอาชีพและเตรียมความพร้อมให้คนพิการก่อนที่จะประกอบอาชีพหรือเข้าทำงานในสถานประกอบการ , หน่วยงานของรัฐ หรือการทำงานในชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเราจะเร่งรัดการปฏิบัติตรมมติคณะรัฐมนตรีในการรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ถ้าสามารถร่วมมือกันขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการให้ได้ตามเป้าหมาย 10,000 อัตราในปีนี้ ย่อมเท่ากับสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากถึง 1,000 ล้านบาท ปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยากเห็นคนพิการได้รับการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพครบตามกฎหมาย และเป็นเช่นนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี ด้าน นายวิชัย อัศรัสกร ตัวแทนประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ในฐานะภาคเอกชนรับลูกนโยบายประชารัฐ ตั้งเป้าจ้างงานคนพิการครบ 100%ตามกฎหมายกำหนดในปี 2561 ที่มีการจ้างงานคนพิการในอุตสาหกรรม มีความเป็นห่วงปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำในสังคม การจ้างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ โดยเฉพาะรายได้ที่จะลงไปสู่ผู้พิการและชุมชน และคาดว่าจะทำให้มีการจ้างงานคนพิการครบ 10,000 อัตราได้ภายในปี 2561 ปลื้มขับเคลื่อนประชารัฐจ้างคนพิการคืบ 10,000 อัตรา ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/82816

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...