ก.แรงงาน เดินหน้าขับเคลื่อนเพิ่มศักยภาพแรงงานคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

ก.แรงงาน เดินหน้าสร้างมิติใหม่ส่งเสริมการมีงานทำแรงงานทั่วไป คนพิการ ผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนการจ้างงาน เพิ่มศักยภาพแรงงานคนพิการ

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าเนื่องด้วยคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ด้านการจ้าง งานคนพิการ ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ด้านคนพิการ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาแผนงานการขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการและเป็นกลไกดูแลคนพิการในระยะยาว ซึ่งมีการเชิญตัวแทนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วย การดำเนินงานของคณะทำงานชุดนี้จะสอดคล้องกับ 8 วาระปฏิรูป กระทรวงแรงงาน “มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ แรงงานทั่วไป คนพิการ ผู้สูงอายุ” ของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการของกพร. ได้แก่ (1) การฝึกอบรมฝีมือแรงงานคนพิการร่วมกับผู้รับการฝึกทั่วไปตามหลักสูตรของกพร. (2) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านคนพิการทั้งภาครัฐ เอกชน และ NGO (3) การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผลักดันให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาศักยภาพและเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ สามารถพึ่งพาตนเองได้ของคนพิการ

ดังนั้น จึงมีการนำเสนอบทบาทหน้าที่นโยบายของกพร.ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในที่ประชุมดังนี้ (1) กพร.มีหน่วยงานในสังกัดอย่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพน.) ทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมคนพิการโดยการฝึกอาชีพให้คนพิการ ในหลากหลายสาขา อาทิ กลุ่มสาขาอาชีพก่อสร้าง กลุ่มสาขาอาชีพเครื่องกล กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และกลุ่มสาขาอาชีพธุรกิจและบริการ เป็นต้น (2) การดำเนินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ด้วยการรับรองหลักสูตรการฝึกอาชีพตามมาตรา 35 จำนวน 23 หลักสูตร รับคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการจำนวน 15 อัตรา (3) จัดแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 8 จัดระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

“สำหรับในปี 2560 มีแผนการฝึกอบรมต้นแบบแก่คนพิการด้วย คือ โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพคนพิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกออกแบบโปสเตอร์ (ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง) ณ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 รุ่น รวม 20 คน โครงการศึกษารูปแบบการฝึกอาชีพ หลักสูตรการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลสสำหรับคนพิการ (ระยะเวลาการฝึกอบรม 60 ชั่วโมง) ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 รุ่น รวม 20 คน และโครงการศึกษารูปแบบการฝึกอาชีพ หลักสูตรการถ่ายภาพและตกแต่งภาพมืออาชีพ สำหรับคนพิการ ณ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รุ่น รวม 20 คน การนำเสนอในที่ประชุมจะมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ด้านคนพิการ” นายธีรพล กล่าว

ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/740269

ที่มา: bangkokbiznews.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 14/02/2560 เวลา 10:26:25 ดูภาพสไลด์โชว์ ก.แรงงาน เดินหน้าขับเคลื่อนเพิ่มศักยภาพแรงงานคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ก.แรงงาน เดินหน้าสร้างมิติใหม่ส่งเสริมการมีงานทำแรงงานทั่วไป คนพิการ ผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนการจ้างงาน เพิ่มศักยภาพแรงงานคนพิการ นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าเนื่องด้วยคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ด้านการจ้าง งานคนพิการ ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ด้านคนพิการ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาแผนงานการขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการและเป็นกลไกดูแลคนพิการในระยะยาว ซึ่งมีการเชิญตัวแทนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วย การดำเนินงานของคณะทำงานชุดนี้จะสอดคล้องกับ 8 วาระปฏิรูป กระทรวงแรงงาน “มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ แรงงานทั่วไป คนพิการ ผู้สูงอายุ” ของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการของกพร. ได้แก่ (1) การฝึกอบรมฝีมือแรงงานคนพิการร่วมกับผู้รับการฝึกทั่วไปตามหลักสูตรของกพร. (2) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านคนพิการทั้งภาครัฐ เอกชน และ NGO (3) การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผลักดันให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาศักยภาพและเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ สามารถพึ่งพาตนเองได้ของคนพิการ ดังนั้น จึงมีการนำเสนอบทบาทหน้าที่นโยบายของกพร.ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในที่ประชุมดังนี้ (1) กพร.มีหน่วยงานในสังกัดอย่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพน.) ทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมคนพิการโดยการฝึกอาชีพให้คนพิการ ในหลากหลายสาขา อาทิ กลุ่มสาขาอาชีพก่อสร้าง กลุ่มสาขาอาชีพเครื่องกล กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรมเกษตร และกลุ่มสาขาอาชีพธุรกิจและบริการ เป็นต้น (2) การดำเนินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ด้วยการรับรองหลักสูตรการฝึกอาชีพตามมาตรา 35 จำนวน 23 หลักสูตร รับคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการจำนวน 15 อัตรา (3) จัดแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 8 จัดระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี “สำหรับในปี 2560 มีแผนการฝึกอบรมต้นแบบแก่คนพิการด้วย คือ โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพคนพิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกออกแบบโปสเตอร์ (ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง) ณ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 รุ่น รวม 20 คน โครงการศึกษารูปแบบการฝึกอาชีพ หลักสูตรการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลสสำหรับคนพิการ (ระยะเวลาการฝึกอบรม 60 ชั่วโมง) ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 รุ่น รวม 20 คน และโครงการศึกษารูปแบบการฝึกอาชีพ หลักสูตรการถ่ายภาพและตกแต่งภาพมืออาชีพ สำหรับคนพิการ ณ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รุ่น รวม 20 คน การนำเสนอในที่ประชุมจะมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ด้านคนพิการ” นายธีรพล กล่าว ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/740269

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...