ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

แสดงความคิดเห็น

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน มุ่งสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมประสานความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนให้ครบทุกมิติ

น.พ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR Forum 2016)” ภายใต้แนวคิด “Same Vision Same Goals for Sustainable : CBR ร่วมวิสัยทัศน์ สู่เป้าหมายเพื่อคนพิการ สานงาน CBR ให้ยั่งยืน” ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community Based Rehabilitation : CBR) เป็นแนวทางที่องค์การอนามัยโลกได้ริเริ่มขึ้น และใช้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ป่วยโดยการอาศัยชุมชนเป็นส่วนร่วม เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะช่วยลดความยากจน สร้างโอกาสที่เท่าเทียมและการมีส่วนร่วมของสังคมสำหรับคนพิการ ซึ่งประเทศไทยได้ดำเนินการสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่ พ.ศ.2526 กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมายให้กรมการแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุและคนพิการ สนับสนุนและดำเนินการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ จึงเปรียบเสมือนตัวแทนภาคสาธารณสุขที่ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้คนพิการและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในสิทธิประโยชน์ เข้าถึงการดูแลสุขภาพ สนับสนุนองค์ความรู้และบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ และสังคม ซึ่งการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนางานอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ เคารพสิทธิของคนพิการ ขจัดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงเสริมสร้างให้คนพิการสามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขต่อไป

พ.ญ.ดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2553-2554 เน้นการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ในพื้นที่ ปี 2555-2557 เน้นพัฒนาทักษะเฉพาะด้านให้แก่บุคลากรที่ทำงานฟื้นฟูในพื้นที่ และในปี 2558-2560 มีชุมชนนำร่องที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจนประสบผลสำเร็จ จึงมีแผนที่จะการดำเนินการในชุมชนอื่นๆ ต่อไป ผลของการดำเนินโครงการทำให้เกิดการประสานความร่วมมือกันในรูปแบบเครือข่ายที่ชัดเจน มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ ทุกหน่วยงานสามารถเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถหาแนวทาง การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่เหมาะสมกับบริบทในชุมชนของตนเองต่อไป

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/70802

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 ธ.ค.59
วันที่โพสต์: 19/12/2559 เวลา 10:26:12 ดูภาพสไลด์โชว์ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน มุ่งสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมประสานความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนให้ครบทุกมิติ น.พ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR Forum 2016)” ภายใต้แนวคิด “Same Vision Same Goals for Sustainable : CBR ร่วมวิสัยทัศน์ สู่เป้าหมายเพื่อคนพิการ สานงาน CBR ให้ยั่งยืน” ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community Based Rehabilitation : CBR) เป็นแนวทางที่องค์การอนามัยโลกได้ริเริ่มขึ้น และใช้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ป่วยโดยการอาศัยชุมชนเป็นส่วนร่วม เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะช่วยลดความยากจน สร้างโอกาสที่เท่าเทียมและการมีส่วนร่วมของสังคมสำหรับคนพิการ ซึ่งประเทศไทยได้ดำเนินการสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่ พ.ศ.2526 กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมายให้กรมการแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุและคนพิการ สนับสนุนและดำเนินการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ จึงเปรียบเสมือนตัวแทนภาคสาธารณสุขที่ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้คนพิการและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในสิทธิประโยชน์ เข้าถึงการดูแลสุขภาพ สนับสนุนองค์ความรู้และบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ การศึกษา อาชีพ และสังคม ซึ่งการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนางานอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ เคารพสิทธิของคนพิการ ขจัดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงเสริมสร้างให้คนพิการสามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขต่อไป พ.ญ.ดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2553-2554 เน้นการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ในพื้นที่ ปี 2555-2557 เน้นพัฒนาทักษะเฉพาะด้านให้แก่บุคลากรที่ทำงานฟื้นฟูในพื้นที่ และในปี 2558-2560 มีชุมชนนำร่องที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจนประสบผลสำเร็จ จึงมีแผนที่จะการดำเนินการในชุมชนอื่นๆ ต่อไป ผลของการดำเนินโครงการทำให้เกิดการประสานความร่วมมือกันในรูปแบบเครือข่ายที่ชัดเจน มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ ทุกหน่วยงานสามารถเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถหาแนวทาง การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการที่เหมาะสมกับบริบทในชุมชนของตนเองต่อไป ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/70802

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...