ขาดแคลนล่ามภาษามือ มรภ.สงขลาติวบุคลากร

แสดงความคิดเห็น

มรภ.สงขลา จัดอบรมภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร ติวบุคลากรภาครัฐ อาสาสมัครทั่วไป

มรภ.สงขลา จัดอบรมภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร ติวบุคลากรภาครัฐ อาสาสมัครทั่วไป หวังเพิ่มจำนวนล่ามภาษามือหลังขาดแคลนหนัก เชื่อช่วยคนหูหนวกเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการสาธารณะ เติมเต็มโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา ร่วมกับกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้ จัดอบรมภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2559 เพื่อส่งเสริมให้มีความสามารถทางภาษามือ ช่วยให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะต่างๆ ของภาครัฐได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากคนหูหนวกเป็นกลุ่มคนพิการที่มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ขาดโอกาสในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านการศึกษา สังคม การแพทย์และอาชีพ ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วค่อนข้างจำกัดและมีน้อยกว่าคนพิการประเภทอื่น ทั้งนี้อาจเกิดจากคนหูหนวกไม่สามารถสื่อสารด้วยการได้ยินและพูดภาษาไทย ซึ่งเป็นวิธีสื่อสารที่ใช้กันในสังคมคนทั่วไป แต่จำเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษามือไทย ที่มีลักษณะและคุณสมบัติของความเป็นภาษาๆ หนึ่ง มีโครงสร้างและไวยากรณ์เป็นของตนเอง แตกต่างจากภาษาไทย โดยมีคำศัพท์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางภาษาตลอดเวลา เฉกเช่นเดียวกับภาษาอื่นๆ

ดร.โสภณ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้คนส่วนใหญ่ในสังคมทั่วไป ยังเข้าใจผิดว่าภาษามือเป็นภาษาสากลที่คนหูหนวกทุกชาติทั่วโลกสามารถใช้สื่อสารกันได้ แต่ในความเป็นจริงคนหูหนวกแต่ละชาติมีภาษามือและวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ โดยเฉพาะแตกต่างกัน เช่น ภาษามือไทย ภาษามือญี่ปุ่น และภาษามืออเมริกัน เป็นต้น คนหูหนวกต้องสื่อสารด้วยภาษามือซึ่งเป็นภาษาแรกหรือภาษาแม่ ซึ่งคนหูหนวกชาวไทยก็ต้องใช้ภาษามือไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ดังนั้นการเรียนรู้ การรับรู้ และแสดงความรู้สึกนึกคิดจึงเป็นสิ่งจำเป็น

“เมื่อคนหูหนวกไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาหรือได้รับการศึกษาน้อย เป็นเหตุให้ไม่สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลให้ดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก ที่สำคัญ เมื่อจำเป็นต้องใช้บริการของหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานที่ราชการ โรงพัก เป็นต้น คนหูหนวกที่ได้รับการศึกษาอาจสื่อสารโดยการอ่านและเขียน ในขณะที่คนหูหนวกอีกกลุ่มจำเป็นต้องมีล่ามภาษามือ แต่ปัจจุบันล่ามภาษามือมีไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง ภาษามือภาษาไทย จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต สำหรับผู้สนใจเข้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา โทร. 0-7433-6952” ดร.โสภณ กล่าว

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/education/61847

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ก.ย.59
วันที่โพสต์: 12/09/2559 เวลา 11:52:43 ดูภาพสไลด์โชว์ ขาดแคลนล่ามภาษามือ มรภ.สงขลาติวบุคลากร

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มรภ.สงขลา จัดอบรมภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร ติวบุคลากรภาครัฐ อาสาสมัครทั่วไป มรภ.สงขลา จัดอบรมภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร ติวบุคลากรภาครัฐ อาสาสมัครทั่วไป หวังเพิ่มจำนวนล่ามภาษามือหลังขาดแคลนหนัก เชื่อช่วยคนหูหนวกเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการสาธารณะ เติมเต็มโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา ร่วมกับกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้ จัดอบรมภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2559 เพื่อส่งเสริมให้มีความสามารถทางภาษามือ ช่วยให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะต่างๆ ของภาครัฐได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากคนหูหนวกเป็นกลุ่มคนพิการที่มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ขาดโอกาสในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านการศึกษา สังคม การแพทย์และอาชีพ ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วค่อนข้างจำกัดและมีน้อยกว่าคนพิการประเภทอื่น ทั้งนี้อาจเกิดจากคนหูหนวกไม่สามารถสื่อสารด้วยการได้ยินและพูดภาษาไทย ซึ่งเป็นวิธีสื่อสารที่ใช้กันในสังคมคนทั่วไป แต่จำเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษามือไทย ที่มีลักษณะและคุณสมบัติของความเป็นภาษาๆ หนึ่ง มีโครงสร้างและไวยากรณ์เป็นของตนเอง แตกต่างจากภาษาไทย โดยมีคำศัพท์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางภาษาตลอดเวลา เฉกเช่นเดียวกับภาษาอื่นๆ ดร.โสภณ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้คนส่วนใหญ่ในสังคมทั่วไป ยังเข้าใจผิดว่าภาษามือเป็นภาษาสากลที่คนหูหนวกทุกชาติทั่วโลกสามารถใช้สื่อสารกันได้ แต่ในความเป็นจริงคนหูหนวกแต่ละชาติมีภาษามือและวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ โดยเฉพาะแตกต่างกัน เช่น ภาษามือไทย ภาษามือญี่ปุ่น และภาษามืออเมริกัน เป็นต้น คนหูหนวกต้องสื่อสารด้วยภาษามือซึ่งเป็นภาษาแรกหรือภาษาแม่ ซึ่งคนหูหนวกชาวไทยก็ต้องใช้ภาษามือไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ดังนั้นการเรียนรู้ การรับรู้ และแสดงความรู้สึกนึกคิดจึงเป็นสิ่งจำเป็น “เมื่อคนหูหนวกไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาหรือได้รับการศึกษาน้อย เป็นเหตุให้ไม่สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ ส่งผลให้ดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก ที่สำคัญ เมื่อจำเป็นต้องใช้บริการของหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานที่ราชการ โรงพัก เป็นต้น คนหูหนวกที่ได้รับการศึกษาอาจสื่อสารโดยการอ่านและเขียน ในขณะที่คนหูหนวกอีกกลุ่มจำเป็นต้องมีล่ามภาษามือ แต่ปัจจุบันล่ามภาษามือมีไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง ภาษามือภาษาไทย จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต สำหรับผู้สนใจเข้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา โทร. 0-7433-6952” ดร.โสภณ กล่าว ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/education/61847

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...