พม.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน บูรณาการและการเข้าถึง สำหรับทุกคนในสังคม:ศักยภาพในการทำงานและการจ้างงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ (พก.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน เรื่อง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ประเด็นการบูรณาการและการเข้าถึงสำหรับทุกคนในสังคม : ศักยภาพในการทำงานและการจ้างงาน” (ASEAN workshop on CRPD “an inclusive and accessible society for all : employability and employment” ) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการ ว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นางสาวจิตรลดา สิระชาดาพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัทกรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ผู้แทนคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก(UNEASCAP) และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน โดยมี ดร.อินทร์ริตา นนทะวัชรศิริโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี

ดร.อินทร์ริตา นนทะวัชรศิริโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสังคมและการพัฒนา พ.ศ. 2554 - 2558 (ASEAN’s Strategic Framework on Social Welfare and Development 2011-2015 ) และได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นภายใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานของกิจกรรมดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกรอบนโยบายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านคนพิการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บูรไนดารุสซาราม ราชอาณาจักรกัมพูชา สารธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณัฐฟิลิปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสหภาพพม่า

การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการ่วมแสดงทัศนคติ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันในสังคม และเกิดการส่งเสริมให้มีการจ้างงาน คนพิการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นผลให้คนพิการในภูมิภาคอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ที่มา : พม. วันที่ 27 ก.พ. 2556

ที่มา: พม. วันที่ 27 ก.พ. 2556
วันที่โพสต์: 2/03/2556 เวลา 03:48:07