พัฒนาฝีมือพะเยาลุยสอนมาตรฐานช่างไฟฟ้าผู้พิการ

พัฒนาฝีมือพะเยาลุยสอนมาตรฐานช่างไฟฟ้าผู้พิการ

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา”ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)” ให้กับช่างผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 20 คน แบ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 17 คน และผู้ดูแลคนพิการที่มีบัตรผู้ดูแลฯ จำนวน 3 คน โดยจะฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2561 ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โครงการนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบประมาณ 2561

ทั้งนี้ ช่างผู้พิการและช่างที่เป็นผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านการอบรม จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561 ผู้ผ่านจะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือวันละ 400 บาท (สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยา เพียง 315 บาท)

นอกจากนี้ สำนักงานจะนัดหมายช่างมาประเมินความรู้ความสามารถ เนื่องจาก ช่างไฟฟ้าภายในอาคารทุกคนต้องผ่านการประเมินจึงจะสามารถทำงานในสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงมหรสพ และสถานที่สาธารณะได้ มิฉะนั้น จะมีความผิด มีโทษปรับตามกฎหมายทั้งตัวช่างไฟฟ้าเอง และผู้ว่าจ้างหรือสถานประกอบการที่จ้างผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทักษะฝีมือช่างไฟฟ้าผู้พิการและช่างไฟฟ้าผู้ดูแลคนพิการ อำเภอดอกคำใต้ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าช่างไฟฟ้าปกติ เป็นการมุ่งพลิกวิกฤติเป็นโอกาส พลิกจากผู้ที่ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม กลับมาเป็นผู้ที่สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สามารถเป็นกำลังหลักของสังคม ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้ร่วมมือกับนายจรัส สุทธิกุลบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดพะเยา จำกัด ในการช่วยหางานให้ช่างไฟฟ้าที่พิการ และช่างไฟฟ้าที่เป็นผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ได้มีงานทำมีรายได้ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับนายบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือตอนบน 2 ช่วยหาแหล่งเงินทุนให้คำปรึกษาในการทำแผนธุรกิจ ให้ความช่วยเหลือทุกๆ ด้าน

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการอิสระรายย่อยด้วย ซึ่งผลลัพธ์โครงการนี้ คาดหวังว่าช่างไฟฟ้าผู้พิการและช่างที่เป็นผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 จะต้องมีงานทำมีรายได้ มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน

ขอบคุณ... https://goo.gl/injt1u

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ก.ย.61
วันที่โพสต์: 14/09/2561 เวลา 09:53:00 ดูภาพสไลด์โชว์ พัฒนาฝีมือพะเยาลุยสอนมาตรฐานช่างไฟฟ้าผู้พิการ