เริ่มแล้ว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติโชว์ผลงานกว่า 600 ชิ้น

แสดงความคิดเห็น

โลโก้ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556

วันที่ 23 สค.56 ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2556 หรือ ไทยแลนด์ รีเสิร์ซ เอ็กซ์โป 2013 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน ” โดยศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็ฯครั้งที่ 8 โดย วช. ร่วมกับเครือข่ายภาคีระบบวิจัยทั่วประเทศ นำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพมีความความโดดเด่นมาจัดแสดงนิทรรศการ กว่า 600 ผลงาน

ทั้งนี้ งานดังกล่าวถือเวทีระดับชาติ ที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยทั่วประเทศได้มานำเสนอ ซึ่งภายในงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ภาคนิทรรศการ และการประชุม/สัมมนาในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการวิจัย โดยภาคนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในด้านการทรงงานที่เกี่ยวกับการวิจัย หรือการนำงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และนิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม งานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านธรรมาภิบาลและคอร์รัปชั่น งานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านเศรษฐกิจ และงานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บรรยากาศภายในงานเริ่มแล้ว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2556 “ปีนี้ วช. ไม่ได้เน้นแต่งานวิจัยที่มุ่งประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ได้มุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่างานวิจัยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถชมและหยิบยกนำ ไปพัฒนาต่อยอด ปรับใช้ให้เข้ากับปัญหาหรือความต้องการของตนเอง อาทิ งานวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับมันสำปะหลังของสำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ก็เป็นเรื่องที่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ควรจะได้รู้ว่าเครื่องจักรกลตัวนี้จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต หรือเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังได้อย่างไร หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่านอกจากจะปลูกและเก็บหัวมันขายเพียงอย่างเดียว เกษตรกรจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันได้อย่างไรบ้าง และหากนำมันสำปะหลังไปพัฒนาแปรรูปจำหน่ายเองได้ด้วยก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง”

ผลงานภายใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติโชว์ 2556 เลขาธิการ วช. กล่าวต่อว่า บนเวทีกลางยังได้นำเสนอผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่นเพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์ และเชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากงาน Seoul International Invention Fair [SIIF] 2012 จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และจากงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva ประเทศสมาพันธรัฐสวิส โดยเสนอในรูปแบบของการถอดบทเรียน ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิค เช่น การฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาจีนโดยใช้บทเพลง, กรีนอินโนเวชั่น “อะแมซิ่งกล้วยตาก”, อุปกรณ์พ่นยาผู้ป่วยหอบหืดที่ทำได้ด้วยตัวเอง, และแฟชั่นโชว์ ที่ได้จากแรงบันดาลใจ การแต่งกายจากภาพจิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 โดยใช้ผ้าทอเอกลักษณ์ไทย 4 ภาค หุ่นยนต์เสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก “ข้าววรางกูร” วัสดุห้ามเลือดทางศัลยศาสตร์อันเป็นผลผลิตจากข้าวเจ้าไทย และนวัตกรรมเครื่องตรวจความเสี่ยงโรคสมองขาดเลือดแบบเข้าถึงชุมชนที่ผู้ชม สามารถเข้าร่วมทดสอบได้ เป็นต้น นอกจากนี้นำเสนอผลงานวิจัยจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบพุ่งเป้า คือ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์

บรรยากาศภายในงานวิจัยแห่งชาติโชว์ 2556 ศ.นพ.สุทธิพร กล่าวว่า อยากเชิญชวนให้ประชาชนผู้สนใจ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้นำชุมชน เช่น อบต. อบจ. เข้าชมงาน เพราะมีงานวิจัยเพื่อชุมชนมากมายที่รอให้มาศึกษาเรียนรู้และนำกลับไปใช้ประโยชน์ ในขณะเดียวกันหากมีปัญหาและต้องการให้นำงานวิจัยเข้าไปช่วยวิเคราะห์ หาคำตอบเพื่อการแก้ไขก็สามารถแจ้งความจำนงกับ วช. ได้ เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่ นักวิจัย และหน่วยงานวิจัยลงไปร่วมทำงานเพื่อแก้ไขปัญหากับชุมชนได้

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น. ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th

ขอบคุณ http://www.dailynews.co.th/technology/228177 (ขนาดไฟล์: 142)

เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ส.ค.56

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ส.ค.56
วันที่โพสต์: 24/08/2556 เวลา 03:14:06 ดูภาพสไลด์โชว์ เริ่มแล้ว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติโชว์ผลงานกว่า 600 ชิ้น

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 วันที่ 23 สค.56 ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2556 หรือ ไทยแลนด์ รีเสิร์ซ เอ็กซ์โป 2013 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน ” โดยศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็ฯครั้งที่ 8 โดย วช. ร่วมกับเครือข่ายภาคีระบบวิจัยทั่วประเทศ นำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพมีความความโดดเด่นมาจัดแสดงนิทรรศการ กว่า 600 ผลงาน ทั้งนี้ งานดังกล่าวถือเวทีระดับชาติ ที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยทั่วประเทศได้มานำเสนอ ซึ่งภายในงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ภาคนิทรรศการ และการประชุม/สัมมนาในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการวิจัย โดยภาคนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในด้านการทรงงานที่เกี่ยวกับการวิจัย หรือการนำงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และนิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม งานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านธรรมาภิบาลและคอร์รัปชั่น งานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านเศรษฐกิจ และงานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยากาศภายในงานเริ่มแล้ว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2556 “ปีนี้ วช. ไม่ได้เน้นแต่งานวิจัยที่มุ่งประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ได้มุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่างานวิจัยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถชมและหยิบยกนำ ไปพัฒนาต่อยอด ปรับใช้ให้เข้ากับปัญหาหรือความต้องการของตนเอง อาทิ งานวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับมันสำปะหลังของสำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ก็เป็นเรื่องที่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ควรจะได้รู้ว่าเครื่องจักรกลตัวนี้จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต หรือเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังได้อย่างไร หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่านอกจากจะปลูกและเก็บหัวมันขายเพียงอย่างเดียว เกษตรกรจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันได้อย่างไรบ้าง และหากนำมันสำปะหลังไปพัฒนาแปรรูปจำหน่ายเองได้ด้วยก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง” ผลงานภายใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติโชว์ 2556เลขาธิการ วช. กล่าวต่อว่า บนเวทีกลางยังได้นำเสนอผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่นเพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์ และเชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากงาน Seoul International Invention Fair 2012 จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และจากงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva ประเทศสมาพันธรัฐสวิส โดยเสนอในรูปแบบของการถอดบทเรียน ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิค เช่น การฝึกออกเสียงพยัญชนะและสระภาษาจีนโดยใช้บทเพลง, กรีนอินโนเวชั่น “อะแมซิ่งกล้วยตาก”, อุปกรณ์พ่นยาผู้ป่วยหอบหืดที่ทำได้ด้วยตัวเอง, และแฟชั่นโชว์ ที่ได้จากแรงบันดาลใจ การแต่งกายจากภาพจิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 โดยใช้ผ้าทอเอกลักษณ์ไทย 4 ภาค หุ่นยนต์เสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก “ข้าววรางกูร” วัสดุห้ามเลือดทางศัลยศาสตร์อันเป็นผลผลิตจากข้าวเจ้าไทย และนวัตกรรมเครื่องตรวจความเสี่ยงโรคสมองขาดเลือดแบบเข้าถึงชุมชนที่ผู้ชม สามารถเข้าร่วมทดสอบได้ เป็นต้น นอกจากนี้นำเสนอผลงานวิจัยจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบพุ่งเป้า คือ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ บรรยากาศภายในงานวิจัยแห่งชาติโชว์ 2556 ศ.นพ.สุทธิพร กล่าวว่า อยากเชิญชวนให้ประชาชนผู้สนใจ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้นำชุมชน เช่น อบต. อบจ. เข้าชมงาน เพราะมีงานวิจัยเพื่อชุมชนมากมายที่รอให้มาศึกษาเรียนรู้และนำกลับไปใช้ประโยชน์ ในขณะเดียวกันหากมีปัญหาและต้องการให้นำงานวิจัยเข้าไปช่วยวิเคราะห์ หาคำตอบเพื่อการแก้ไขก็สามารถแจ้งความจำนงกับ วช. ได้ เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่ นักวิจัย และหน่วยงานวิจัยลงไปร่วมทำงานเพื่อแก้ไขปัญหากับชุมชนได้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น. ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th ขอบคุณ… http://www.dailynews.co.th/technology/228177 เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ส.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...