OR ตอกย้ำการสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางในสังคม ผ่าน Café Amazon for Chance 60 สาขา

OR ตอกย้ำการสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางในสังคม ผ่าน Café Amazon for Chance 60 สาขา

OR เปิด Café Amazon for Chance แล้ว 60 สาขา สร้างอาชีพให้โอกาส ‘ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-คนไร้ที่พึ่ง’ อย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 137 คน ตอกย้ำการสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน

การดำเนินธุรกิจ ควบคู่การดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นเจตนารมณ์หลักของกลุ่ม ปตท. จึงได้จัดตั้ง บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินงานทางด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมให้กับ โดยมุ่งเน้นพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นสังคมแห่งการเกื้อกูล เป็นสังคมแห่งความสุขร่วมกัน ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน

Café Amazon for Chance เป็นอีกหนึ่งในโครงการวิสาหกิจชุมชนของ OR ที่ได้นำความสำเร็จของธุรกิจ Café Amazon ที่มีมากกว่า 4,000 สาขาทั้งในและต่างประเทศในขณะนั้น มาเพื่อสร้างคุณค่าให้สังคม ด้วยการพัฒนาทักษะการทำงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่างๆ ให้สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของร้าน Café Amazon

โดยเริ่มจากการพัฒนาทักษะการทำงานให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินเป็นกลุ่มแรก ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้พิการที่มีมากเป็นอันดับ 2 รองจากผู้พิการทางร่างกาย และมักได้รับการจ้างงานต่ำกว่าวุฒิการศึกษา รวมทั้งไม่มีการอบรมพัฒนาความสามารถในสายอาชีพ ตามแนวความคิดที่ว่า “Café Amazon for Chance สร้างโอกาส สร้างงาน อย่างยั่งยืน”

OR ตอกย้ำการสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางในสังคม ผ่าน Café Amazon for Chance 60 สาขา

OR ได้เปิด Café Amazon for Chance สาขาแรก เป็นร้านกาแฟแห่งแรกที่ดำเนินการโดยผู้พิการด้านการได้ยิน เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

สำหรับความพิเศษของสาขา Café Amazon for Chance สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน จะใช้เครื่องบดกาแฟแบบดิจิทัลที่ลดภาระการตวงกาแฟทำให้รสชาติของกาแฟมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เป็นการลดปัญหาความคลาดเคลื่อนในการเตรียมเครื่องดื่ม และทำให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะแต่ก่อน พนักงานบาริสต้าผู้พิการนั้นจะเตรียมเครื่องดื่มช้ากว่าคนปกติเนื่องจากต้องเสียเวลาเพื่อใช้ในการสื่อสาร โดยเครื่องบดนี้จะชดเชยเวลาที่เสียไปให้สามารถเตรียมเครื่องดื่มได้รวดเร็วเท่ากับร้านปกติและการสั่งเครื่องดื่มโดยใช้เครื่องชำระเงินระบบ 2 หน้าจอ (Duo Screen POS) เป็นการลดความผิดพลาดของการสั่งสินค้า เพราะทางลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการของตนเองได้ทันที

ปัจจุบันร้าน Café Amazon for Chance ที่ดำเนินการโดยผู้พิการทางการได้ยิน มีทั้งสิ้น 11 สาขา จำนวนผู้พิการทางการได้ยิน 30 คน

ต่อมาในปี 2563 OR ได้ริเริ่มขยายโอกาสในการทำงานสู่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ โดยเล็งเห็นถึง กลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งมีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีผู้สูงอายุอีกมาก ที่ขาดโอกาสในการทำงานเนื่องจากวัยที่มากขึ้น

OR จึงได้มีความร่วมมือกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการจัดตั้ง “ร้าน Café Amazon for Chance สาขาที่ดำเนินการโดยบาริสต้าสูงวัย” สาขาแรกขึ้น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 และต่อมา ขยายสาขาที่ดำเนินการโดยบาริสต้าผู้สูงวัยไปยัง สาขา รัชดา 17

สำหรับความพิเศษนี้ บาริสต้าจะเป็นการจ้างงานผู้สูงอายุระหว่างอายุ 60-65 ปี และจะมีการออกแบบร้านให้เหมาะสมกับการทำงานของผู้สูงอายุ เช่น มีการคัดเลือกเมนูเครื่องดื่มเฉพาะเมนูขายดี มีใช้เครื่องชงอัตโนมัติเพื่อรสชาติที่เป็นมาตรฐานของ Café Amazon การกำหนดความสูงของชั้นวางวัตถุดิบที่เหมาะสม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน

ปัจจุบันร้าน Café Amazon for Chance ที่ดำเนินการโดยผู้สูงวัย มีทั้งสิ้น 49 สาขา ดำเนินการโดยบาริสต้าผู้สูงวัย จำนวน 100 คน

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด ร่วมกับสวัสดิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีความร่วมมือกันจัดตั้งร้าน Café Amazon for Chance สาขาแรกที่จ้างงานบาริสต้าผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัว โดยร้านตั้งอยู่ที่ศูนย์บัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงามจังหวัด ชลบุรี

ปัจจุบันร้าน Café Amazon for Chance ที่ดำเนินการโดยผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครัว มีทั้งสิ้น 1 สาขา และมีบาริสต้าพิการทหารผ่านศึกและครอบครัว จำนวน 2 คน

และในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด ร่วมกับ บริษัท อโกดา จำกัด และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีเปิดร้าน Café Amazon for Chance สาขา The Office@Central World ที่ครั้งนี้มีการสนับสนุนเงินทุนการจัดตั้งร้านจาก บริษัท อโกดา จำกัด เนื่องจากบริษัทอโกดา เล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้พิการมีอาชีพอย่างยั่งยืน โดยสาขานี้ดำเนินการโดยบาริสต้าผู้พิการทางการได้ยิน

นอกจากนี้ OR ยังมอบโอกาสสำหรับผู้พิการทางเรียนรู้ (กลุ่มออทิสติก) และคนไร้ที่พึ่งอีกด้วย ปัจจุบันร้าน Café Amazon for Chance ที่ดำเนินการโดยผู้พิการทางการเรียนรู้ มีทั้งสิ้น 2 สาขา และมีบาริสต้าผู้พิการทางการเรียนรู้ จำนวน 3 คน และ Café Amazon for Chance ที่ดำเนินการโดยคนไร้ที่พึ่งมีทั้งสิ้น 1 สาขา และมีบาริสต้าคนไร้ที่พึ่งจำนวน 2 คน

รวมแล้วในปัจจุบัน Café Amazon for Chance เปิดให้บริการแล้ว 60 สาขา สามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 137 คน ประกอบด้วย ผู้พิการทางการได้ยิน 30 คน ผู้สูงวัย 100 คน พิการทางการเรียนรู้ 3 คน ทหารผ่านศึกที่พิการและครอบครัว 2 คน ผู้ถูกกระทำ 2 คน รวมทั้งสิ้น 137 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565)

อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแค่การมอบโอกาสให้กับาสังคมในประเทศเท่านั้น OR ยังมอบโอกาสให้กับสังคมในต่างประเทศอีกด้วย โดยเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ได้เปิด Café Amazon for Chance สาขาในต่างประเทศ โดยตั้งอยู่ที่ถนนพระสีหนุ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งให้บริการโดยบาริสต้าผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส สร้างอาชีพและสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นแก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่ OR เข้าไปดำเนินธุรกิจ

‘Café Amazon for Chance’ ถือเป็นโครงการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ที่สอดคล้องกับแคมเปญของ OR อย่าง #โออาร์ร่วมสร้างโอกาส ที่ต้องการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” อีกด้วย

ขอบคุณ... https://bit.ly/3Gdwhz3 (ขนาดไฟล์: 170)

ที่มา: isranews.org/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ธ.ค.65
วันที่โพสต์: 23/12/2565 เวลา 10:53:25 ดูภาพสไลด์โชว์ OR ตอกย้ำการสร้างโอกาสให้กลุ่มเปราะบางในสังคม ผ่าน Café Amazon for Chance 60 สาขา