เกษียณสู้ต่อ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง สร้างอาชีพคนพิการ

เกษียณสู้ต่อ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง สร้างอาชีพคนพิการ

เรื่องโดย ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก งานเสวนาคุณค่าและความยั่งยืน พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้คนพิการ

ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

เมื่อโชคชะตาไม่ได้มาพร้อมกับความสมบูรณ์แบบในชีวิต ใครว่าผู้สูงอายุในวัยเกษียณและผู้พิการจะทำงานเหมือนคนทั่วไปที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงไม่ได้ ถึงแม้กายจะไม่สมบูรณ์ ใช้ชีวิตอยู่บนข้อจำกัดมากมายในสังคม แต่รู้หรือไม่ว่าข้อจำกัดเหล่านั้นกลับมอบศักยภาพที่แสนพิเศษให้พวกเขามีจิตใจที่มุ่งมั่น เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา มีความสามารถและทักษะการทำงานเฉพาะตัวไม่แพ้กับคนทั่วไป และพวกเขาเชื่อมั่นในตัวเองเสมอว่า “ข้อจำกัดทางร่างกาย อายุ และฐานะ ไม่ใช่ตัวกำหนดของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข”

การเตรียมความพร้อมสร้างอาชีพ สร้างโอกาสและสิทธิต่าง ๆ ในสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นเรื่องจำเป็น กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะที่ สสส. ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เพราะเป็นกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการทางสุขภาพและสังคมอย่างแท้จริง สสส. ได้ให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดงานเสวนาคุณค่าและความยั่งยืน พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทำ มีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

เกษียณสู้ต่อ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง สร้างอาชีพคนพิการ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. พูดด้วยว่า สสส. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมาตลอด โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในหลายด้าน ผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะที่ควรได้รับความเป็นธรรมทางสุขภาพในทุกมิติ ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม ที่ผ่านมา สสส. ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับโอกาสจ้างงาน มีรายได้จากการทำงานเหมือนกับคนทั่วไป สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดูแลครอบครัวได้ ทำให้เกิดความภูมิใจในตัวเอง และเกิดการยอมรับจากสังคม

“สสส. และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ ทำให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และสื่อสารให้สังคมได้รู้ว่าผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ได้เป็นภาระ แต่เป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดสุขภาวะ” ดร.สุปรีดากล่าว

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พูดถึงโครงการนี้ว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างรอบด้านให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ผลักดันและขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุในวัยเกษียณและผู้พิการมีงานทำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ โดยไม่เป็นภาระของครอบครัว

“การสร้างอาชีพ สร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ เปรียบเสมือนก้าวแรกที่จะทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ สสส. เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและช่วยเตรียมความพร้อมคนพิการให้เข้าสู่ระบบการทำงานได้อย่างมั่นใจ” นางภรณีกล่าว

เกษียณสู้ต่อ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง สร้างอาชีพคนพิการ

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ได้แบ่งปันข้อมูลดี ๆ ของการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการ

1. ไม่ลาบ่อย

2. ช้าแต่ได้งาน

3. เงินสมกับงาน

4. ไม่ต้องการสิทธิพิเศษ

5. อัตราการลาออกต่ำ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เล่าถึงทิศทางและเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการ “เกษียณสู้ต่อ” และการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมว่า เมื่อไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ประชากรก้าวเข้าสู่วัยเกษียณในอัตราเร่งด้วยความไม่พร้อม ผู้สูงอายุและผู้พิการต้องใช้ชีวิตอยู่บนข้อจำกัดหลายอย่าง

“เรามีโจทย์ทางสังคมที่ท้าทายในระดับประเทศ เกษียณเร็ว ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น การเข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพและสิทธิทางสังคมที่พึงได้รับ โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาล ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุในวัยเกษียณและผู้พิการต้องแบกรับ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เพื่อรองรับและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุวัยเกษียณและผู้พิการ เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับสิทธิทางสังคมที่เท่าเทียม” นายอภิชาติกล่าว

การเตรียมความพร้อมให้โครงการ “เกษียณสู้ต่อ” เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จะต้องมีบันได 4 ขั้น เพื่อให้ทำได้สำเร็จ คือ

ดำเนินการต่อเนื่องอย่างจริงจัง โดยไม่ล้มเลิกไปก่อน

เริ่มดำเนินการตามแผนที่วางไว้

กำหนดเป้าหมายและแผนดำเนินการ

เข้าถึงองค์ความรู้

เพื่อให้การจ้างงานผู้สูงอายุและผู้พิการประสบความสำเร็จมากขึ้น สถานประกอบการต่าง ๆ จะต้องมีความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม ทั้งสภาพแวดล้อม การปรับทัศนคติ และเรื่องอื่น ๆ เพื่อรองรับการจ้างงานผู้สูงอายุและผู้พิการ

สสส. ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่ายร่วมสานพลัง พร้อมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับสิทธิในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมในสังคม และขอเชิญชวนสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มาช่วยกันเปลี่ยน “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในสังคมไทยมีอาชีพ มีงานทำ ให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี มีชีวิตที่ดีและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สำหรับผู้พิการที่ต้องการมีงานทำ และบริษัทหรือองค์กรใดที่ต้องการคนพิการเข้าร่วมทำงาน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม https://www.sif.or.th/ หรือที่ เพจ Facebook คนพิการต้องมีงานทำ-มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

ขอบคุณ... https://bit.ly/3yGfuPZ (ขนาดไฟล์: 281)

ที่มา: thaihealth.or.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ก.ค.65
วันที่โพสต์: 15/07/2565 เวลา 13:14:31 ดูภาพสไลด์โชว์ เกษียณสู้ต่อ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง สร้างอาชีพคนพิการ