ฟาร์มสามารถ เพิ่มศักยภาพคนพิการ

ฟาร์มสามารถ เพิ่มศักยภาพคนพิการ

เช้านี้ที่หมอชิต - "ฟาร์มสามารถ" ฟาร์มปลูกผักสลัด ไม่ได้สร้างเพียงรายได้ที่มั่นคง แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้คนพิการด้วย

"ฟาร์มสามารถ" ส่งเสริมอาชีพปลูกผักสลัด โดยสมาคมคนพิการ จังหวัดปทุมธานี ช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคง สม่ำเสมอ และยังช่วยเพิ่มโอกาสในการมีงานทำให้กับผู้พิการในพื้นที่ โดยไม่ต้องเป็นภาระกับผู้อื่น ตามแนวทางในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

นอกจากนี้ ความพิเศษของฟาร์มสามารถ คือ โรงเรือนสำหรับปลูกผักและแปลงโต๊ะปลูกผัก ถูกออกแบบโดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มาช่วยออกแบบให้มีขนาดและความสูงที่เหมาะสม เอื้ออำนวยต่อการทำงานของผู้พิการ รวมถึงนักศึกษายังได้ร่วมคิดและเสนอวิธีการทำบัญชี และการทำการตลาดขายผักสลัด ดังนั้น โรงเรือนปลูกผัก "ฟาร์มสามารถ" จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งของผู้พิการ และของนักศึกษาด้วย

ขอบคุณ... https://news.ch7.com/detail/535366

ที่มา: news.ch7.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 ธ.ค.64
วันที่โพสต์: 16/12/2564 เวลา 13:51:08 ดูภาพสไลด์โชว์ ฟาร์มสามารถ เพิ่มศักยภาพคนพิการ