'IRPC Smart Farming ' วิถีเกษตรไฮเทคเพื่อคนพิการ

'IRPC Smart Farming '  วิถีเกษตรไฮเทคเพื่อคนพิการ

Smart Farming หรือที่รู้จักกันว่าเป็น "เกษตรอัจฉริยะ" ซึ่งเกษตรกรยุคใหม่ส่วนใหญ่ได้พยายามปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรดั้งเดิม มาเป็นวิถีไฮเทคมากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีมาบูรณาการเข้ากับการทำเกษตร อาทิ การใช้ GPS ตรวจจับสภาพอากาศ การทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลควบคุมปัจจัยการเพาะปลูก เช่น Internet of Things (IoT) รวมไปถึงการจัดการเรื่องผลผลิต จนออกสู่ท้องตลาด เพื่อช่วยให้เกษตรกรทำงานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ที่สำคัญก็คือ Smart Farming กระตุ้นความสนใจให้กับคนรุ่นใหม่หันมาทำเกษตร กลับมาพัฒนาบ้านเกิดในต่างจังหวัดมากขึ้น เพราะจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2561 ระบุว่าประชากรไทยทำงานในภาคเกษตรกว่า 27 ล้านคน คิดเป็นประชากรกว่า 2 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าเป็นอาชีพพื้นฐานและยังเป็นรายได้สำคัญของประเทศอีกด้วย

โครงการ “IRPC Smart Farming” ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันการทำเกษตรอัจฉริยะ โดย ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ให้ความสำคัญกับโครงการ ซึ่งต่อยอดมาจาก "โครงการลำไทรโยงโมเดล" ที่มีบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

'IRPC Smart Farming '  วิถีเกษตรไฮเทคเพื่อคนพิการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ IRPC Smart Farming มีเจตนาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และยกระดับเกษตรไทย ให้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อนำมาพัฒนาตัวเอง และการทำการเกษตร นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากวิถีเดิมที่เคยปฏิบัติมา ที่สำคัญคือ โครงการยังเน้นให้โอกาสกับกลุ่มคนที่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตลอดจนผู้สูงอายุ รวมทั้ง ผู้ดูแลคนพิการติดเตียง ได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตร โดยทาง IRPC ได้นำองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงไม่ซับซ้อนใช้งานได้ง่าย มาผสมผสานและปรับใช้ตามความเหมาะสมกับศักยภาพและวิถีชีวิตของตนเอง และพร้อมส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ให้แก่คนรุ่นต่อไป

โดยจะนำความสำเร็จของโครงการ ทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้ง สร้างระบบการจัดการน้ำ และใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สร้างเป็นต้นแบบโครงการ Smart Farming ต่อไป

ในรายละเอียดตัวโครงการ พื้นที่ดำเนินโครงการตั้งอยู่ ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี บ้านศรีวัฒนา อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โดยมีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน 92 คน เข้ามาเรียนรู้และประกอบอาชีพ ทั้งด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ แต่เดิมทางศูนย์ฯ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง ส่งผลให้คนพิการต้องหยุดทำงานและขาดรายได้เลี้ยงชีพ

'IRPC Smart Farming '  วิถีเกษตรไฮเทคเพื่อคนพิการ

ความท้าทายของ IRPC ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ คือ การพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เหมาะสม สามารถนำมาปรับใช้กับพื้นที่ ขณะเดียวกัน ก็ต้องเปิดโอกาสให้คนพิการ รวมถึง ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลคนพิการติดเตียง ให้ได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีในการทำเกษตรกรรม เพื่อนำไปสร้างอาชีพและรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัว พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ซึ่งจะเริ่มขึ้นภายในปี 2564 – 2566

แผนเบื้องต้นมีการวางผังพื้นที่ต้นแบบ บนเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการประมาณ 200 ไร่ โดยการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมมาปรับใช้ไม่ซับซ้อนและสามารถใช้งานได้ง่าย มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของเกษตรกรซึ่งเป็นคนพิการ สร้างผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และคุ้มค่าแก่การลงทุน

โดยได้ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแบบผสมผสาน อาทิ การให้น้ำแก่พืช โดยควบคุมและสั่งงานผ่าน Smart Phone การดูแลพื้นที่ผ่านกล้องวงจรปิด หรือการใช้ระบบการปลูกพืช ได้แก่ การปลูกพืชแบบผสมผสาน การปลูกพืชคลุมดิน รวมถึงการสร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่พลังงานสะอาด โรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ และการติดตั้งระบบฉีดน้ำรดหลังคาโรงเรือนเลี้ยงไก่ เป็นต้น

2.การขับเคลื่อนโครงการ IRPC Smart Farming ผ่านการจ้างงานภายใต้โครงการ Restart Thailand ของ ปตท. โดยการจ้างแรงงานและนักศึกษาจบใหม่ มาร่วมโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม (Smart Farming & Smart Marketing) ระยะเวลา 12 เดือน ในทักษะอาชีพ Smart Farming จัดสรรมาจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ มาปฏิบัติงาน เพื่อดึงศักยภาพและความรู้ความสามารถ ในมิติของการเกษตร การบริหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์การเกษตร

ทั้งการสำรวจพื้นที่ การจัดการแหล่งน้ำ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีด้านการชลประทานในการปลูกพืช การใช้เทคโนโลยี Internet ในพื้นที่ทำการเกษตร การวางผังการจ่ายน้ำในแปลงสาธิต และการใช้อุปกรณ์ (หัวจ่ายน้ำแต่ละชนิด) การออกแบบและจัดทำแปลงปลูกผักสาธิต เป็นต้น ซึ่งทั้งหมด IRPC จะมีการติดตามและประเมินผลต่อไป .

ขอบคุณ... https://www.thaipost.net/main/detail/107783

ที่มา: thaipost.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 มิ.ย.64
วันที่โพสต์: 28/06/2564 เวลา 11:22:03 ดูภาพสไลด์โชว์ 'IRPC Smart Farming '  วิถีเกษตรไฮเทคเพื่อคนพิการ