ซีพีเอฟ สนับสนุนท้องถิ่นจัดจ้างผู้พิการช่วยงานในชุมชน

แสดงความคิดเห็น

ซีพีเอฟ ร่วมกับองค์กรท้องถิ่นของรัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในสังคม ริเริ่มโครงการจัดจ้างผู้พิการด้อยโอกาสได้ทำงานเป็นลูกจ้างทำงานช่วยชุมชน คนพิการได้ทำงานใกล้บ้าน มีรายได้มั่นคง พึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ก

นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสุกร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า สายธุรกิจสุกรตระหนักถึง ศักยภาพของผู้พิการในด้านต่างๆ ที่สามารถทำงานเพื่อหารายได้พึ่งพาตนเอง โดยมีการจัดหางานที่เหมาะสมให้และไม่ต้องเดินทางไกล ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศกฎหมายให้สถานประกอบการจ้างคนพิการในสัดส่วน 1 คนต่อพนักงาน 100 คน จึงได้ริเริ่มโครงการจัดจ้างผู้พิการด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบฟาร์มเลี้ยงสุกร สำนักงาน และโรงงานแปรรูปเนื้อหมูของซีพีเอฟทั่วประเทศ ให้มีงานทำในชุมชนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว “โครงการจัดจ้างผู้พิการฯ นับเป็นโครงการนำร่องของซีพีเอฟ ที่สายธุรกิจสุกร มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพวกเขาเหล่านั้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ สร้างความสุขให้กับครอบครัวและเพิ่มคุณค่าความภาคภูมิใจให้กับผู้พิการ” นายสมควรกล่าว

โครงการจัดจ้างผู้พิการด้อยโอกาสทำงานใกล้บ้าน เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สายธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกผู้พิการ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ยากลำบากมาทำงานช่วยเหลือวัดและโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านเป็นเวลา 1 ปี ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดจ้างคนพิการทำงานในชุมชนแล้วจำนวน 73 คน ใน 19 จังหวัดทั่วประเทศ ได้รับค่าจ้างรายเดือนตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ และร่วมกับองค์กรท้องถิ่นในการดูแลและประเมินผลตามระยะเวลาที่กำหนด

ด้านนายศราวุฒิ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอวังม่วง จ.สระบุรี กล่าวว่า โครงการนี้มีประโยชน์กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยตรง ช่วยให้ผู้พิการมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของตัวเอง สามารถพึ่งพาและเลี้ยงดูครอบครัวได้ ขณะเดียวกันยังช่วยเหลือสังคม มีความสุขในการทำงานใกล้บ้าน โดยทางอำเภอและสายธุรกิจสุกรซีพีเอฟจะร่วมกันคัดเลือกผู้พิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการฯ

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานกับโครงการของ ซีพีเอฟ

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ คือ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถทำงานได้ มีฐานะยากจนจริง และที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่ดีมีความรับผิดชอบ ซึ่งอำเภอวังม่วงคัดเลือกให้ทำงานกับซีพีเอฟ 7 คน เริ่มทำงานช่วยงานที่วัดและโรงเรียนใกล้บ้านตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยงานทำความสะอาดสถานที่ ตัดหญ้า หรืองานทั่วๆ ไปที่เจ้าอาวาส หรือผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย โดยทำทุกวันจันทร์-วันศุกร์ และเลิกงานเหมือนลูกจ้างทั่วไป “โครงการนี้ ช่วยให้คนพิการมีคุณค่ามากขึ้น และมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ได้อยู่กับครอบครัว และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและชาวบ้านอีกด้วย” นายอำเภอวังม่วงกล่าว

นางศุภทิวา แย้มสุริโยทัย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง กล่าวว่า ซีพีเอฟได้ช่วยจ้างงานผู้พิการที่ด้อยโอกาสในชุมชนจำนวน 3 คน ทำงานที่โรงเรียนและสำนักงานเทศบาล โดยจะพิจารณาตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างเหมาะสม เช่น การทำความสะอาด ตัดหญ้า ดายหญ้า เป็นต้น ซึ่งผู้พิการยังสามารถเดินกลับบ้านดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราในช่วงพักกลางวันได้ “โครงการนี้ช่วยสร้างฝันให้กับผู้ด้อยโอกาส ทุกคนจึงกระตือรือร้นมาทำงาน และมีความรับผิดชอบงานสูงมาก บางคนตั้งใจเก็บเงินเพื่อลงทุนปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ต่อไปอีกด้วย” นางศุภทิวา กล่าว โครงการจัดจ้างคนพิการทำงานใกล้บ้าน เป็นโครงการนำร่องที่ซีพีเอฟมีแผนจะขยายไปสู่สายธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท เพื่อร่วมพัฒนาสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม./

ขอบคุณ... https://goo.gl/J5OI5R (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: bangkok-today.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 พ.ย.59
วันที่โพสต์: 30/11/2559 เวลา 11:03:19 ดูภาพสไลด์โชว์ ซีพีเอฟ สนับสนุนท้องถิ่นจัดจ้างผู้พิการช่วยงานในชุมชน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ซีพีเอฟ ร่วมกับองค์กรท้องถิ่นของรัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในสังคม ริเริ่มโครงการจัดจ้างผู้พิการด้อยโอกาสได้ทำงานเป็นลูกจ้างทำงานช่วยชุมชน คนพิการได้ทำงานใกล้บ้าน มีรายได้มั่นคง พึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ก นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสุกร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า สายธุรกิจสุกรตระหนักถึง ศักยภาพของผู้พิการในด้านต่างๆ ที่สามารถทำงานเพื่อหารายได้พึ่งพาตนเอง โดยมีการจัดหางานที่เหมาะสมให้และไม่ต้องเดินทางไกล ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศกฎหมายให้สถานประกอบการจ้างคนพิการในสัดส่วน 1 คนต่อพนักงาน 100 คน จึงได้ริเริ่มโครงการจัดจ้างผู้พิการด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบฟาร์มเลี้ยงสุกร สำนักงาน และโรงงานแปรรูปเนื้อหมูของซีพีเอฟทั่วประเทศ ให้มีงานทำในชุมชนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว “โครงการจัดจ้างผู้พิการฯ นับเป็นโครงการนำร่องของซีพีเอฟ ที่สายธุรกิจสุกร มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพวกเขาเหล่านั้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ สร้างความสุขให้กับครอบครัวและเพิ่มคุณค่าความภาคภูมิใจให้กับผู้พิการ” นายสมควรกล่าว โครงการจัดจ้างผู้พิการด้อยโอกาสทำงานใกล้บ้าน เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สายธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกผู้พิการ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ยากลำบากมาทำงานช่วยเหลือวัดและโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านเป็นเวลา 1 ปี ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดจ้างคนพิการทำงานในชุมชนแล้วจำนวน 73 คน ใน 19 จังหวัดทั่วประเทศ ได้รับค่าจ้างรายเดือนตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ และร่วมกับองค์กรท้องถิ่นในการดูแลและประเมินผลตามระยะเวลาที่กำหนด ด้านนายศราวุฒิ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอวังม่วง จ.สระบุรี กล่าวว่า โครงการนี้มีประโยชน์กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยตรง ช่วยให้ผู้พิการมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของตัวเอง สามารถพึ่งพาและเลี้ยงดูครอบครัวได้ ขณะเดียวกันยังช่วยเหลือสังคม มีความสุขในการทำงานใกล้บ้าน โดยทางอำเภอและสายธุรกิจสุกรซีพีเอฟจะร่วมกันคัดเลือกผู้พิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการฯ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานกับโครงการของ ซีพีเอฟ สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ คือ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถทำงานได้ มีฐานะยากจนจริง และที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่ดีมีความรับผิดชอบ ซึ่งอำเภอวังม่วงคัดเลือกให้ทำงานกับซีพีเอฟ 7 คน เริ่มทำงานช่วยงานที่วัดและโรงเรียนใกล้บ้านตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยงานทำความสะอาดสถานที่ ตัดหญ้า หรืองานทั่วๆ ไปที่เจ้าอาวาส หรือผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย โดยทำทุกวันจันทร์-วันศุกร์ และเลิกงานเหมือนลูกจ้างทั่วไป “โครงการนี้ ช่วยให้คนพิการมีคุณค่ามากขึ้น และมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ได้อยู่กับครอบครัว และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและชาวบ้านอีกด้วย” นายอำเภอวังม่วงกล่าว นางศุภทิวา แย้มสุริโยทัย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง กล่าวว่า ซีพีเอฟได้ช่วยจ้างงานผู้พิการที่ด้อยโอกาสในชุมชนจำนวน 3 คน ทำงานที่โรงเรียนและสำนักงานเทศบาล โดยจะพิจารณาตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างเหมาะสม เช่น การทำความสะอาด ตัดหญ้า ดายหญ้า เป็นต้น ซึ่งผู้พิการยังสามารถเดินกลับบ้านดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราในช่วงพักกลางวันได้ “โครงการนี้ช่วยสร้างฝันให้กับผู้ด้อยโอกาส ทุกคนจึงกระตือรือร้นมาทำงาน และมีความรับผิดชอบงานสูงมาก บางคนตั้งใจเก็บเงินเพื่อลงทุนปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ต่อไปอีกด้วย” นางศุภทิวา กล่าว โครงการจัดจ้างคนพิการทำงานใกล้บ้าน เป็นโครงการนำร่องที่ซีพีเอฟมีแผนจะขยายไปสู่สายธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท เพื่อร่วมพัฒนาสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม./ ขอบคุณ... https://goo.gl/J5OI5R

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...