ขอนแก่นจัดวันตลาดนัด…แรงงานคนพิการต้องการได้งานทำกว่า 900 คน

แสดงความคิดเห็น

นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงการจัดตลาดนัดพบแรงงานคนพิการ จัดโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 และสถาบันคนพิการทุกประเภท จ.ขอนแก่น ว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 กำหนดสัดส่วนการจ้างงานคนพิการเข้าทำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบ การภาคเอกชน โดยให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐต้องรับคนพิการเข้า ทำงาน ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

สำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่มีจำนวน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา 100 : 1 และมาตรา 34 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทำงานตาม จำนวนที่กำหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งมาตรา 35 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐใช้ทางเลือกอื่น ได้แก่ การให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนการจ้างใน ตำแหน่งลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานได้

นายวินัย กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนพิการจดทะเบียน จำนวน 1,259,557 คน และในจำนวนดังกล่าวมีคนพิการอยู่ในวัยแรงงาน จำนวน 644,074 คน โดยเอกสารขึ้นทะเบียนคนพิการได้แจ้งความประสงค์จะมีงานทำหรือประกอบอาชีพใน ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศจำนวน 172,989 คน สำหรับจังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ มี.ค.56 คนพิการที่จดทะเบียนแล้ว จำนวน 46,910 คน ที่แจ้งความประสงค์จะมีงานทำหรือประกอบอาชีพ จำนวน 907 คน

“การจัดตลาดนัดพบแรงงานคนพิการในครั้งนี้ จะทำให้คนพิการได้แสดงศักยภาพของตนเอง สมัครงานเพื่อประกอบอาชีพตามถนัด และมีเงินอันจะทำให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้นเป็นลำดับ และ จ.ขอนแก่น ก็จะเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขสืบไป และการที่จะเห็นต่างกระทรวงมาร่วมกันทำงานนั้นยาก เนื่องจากภาระงานไม่ตรงกัน แต่การทำงานเพื่อคนพิการในครั้งนี้สามารถรวมกระทรวงและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมกันทำงานได้ นับว่าเป็นการบูรณาการการทำงานตามนโยบายได้อย่างดี” รองผู้ว่าฯ ขอนแก่น กล่าว

งานวันนัดพบแรงงานขอนแก่น จัดวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...ติดต่อ สำนักจัดหางานจังหวัดขอนแก่น 409 หมู่ 5 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอ เมือง ขอนแก่น โทร. 043 333 200 – 1 ต่อ 11 หรือ 19

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/06/ภาครัฐ-เอกชน-ขอนแก่นจัดว/

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 7/06/2556 เวลา 04:03:34

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงการจัดตลาดนัดพบแรงงานคนพิการ จัดโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 และสถาบันคนพิการทุกประเภท จ.ขอนแก่น ว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 กำหนดสัดส่วนการจ้างงานคนพิการเข้าทำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบ การภาคเอกชน โดยให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐต้องรับคนพิการเข้า ทำงาน ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง สำหรับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่มีจำนวน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา 100 : 1 และมาตรา 34 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทำงานตาม จำนวนที่กำหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งมาตรา 35 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐใช้ทางเลือกอื่น ได้แก่ การให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนการจ้างใน ตำแหน่งลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานได้ นายวินัย กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนพิการจดทะเบียน จำนวน 1,259,557 คน และในจำนวนดังกล่าวมีคนพิการอยู่ในวัยแรงงาน จำนวน 644,074 คน โดยเอกสารขึ้นทะเบียนคนพิการได้แจ้งความประสงค์จะมีงานทำหรือประกอบอาชีพใน ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศจำนวน 172,989 คน สำหรับจังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ มี.ค.56 คนพิการที่จดทะเบียนแล้ว จำนวน 46,910 คน ที่แจ้งความประสงค์จะมีงานทำหรือประกอบอาชีพ จำนวน 907 คน “การจัดตลาดนัดพบแรงงานคนพิการในครั้งนี้ จะทำให้คนพิการได้แสดงศักยภาพของตนเอง สมัครงานเพื่อประกอบอาชีพตามถนัด และมีเงินอันจะทำให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้นเป็นลำดับ และ จ.ขอนแก่น ก็จะเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขสืบไป และการที่จะเห็นต่างกระทรวงมาร่วมกันทำงานนั้นยาก เนื่องจากภาระงานไม่ตรงกัน แต่การทำงานเพื่อคนพิการในครั้งนี้สามารถรวมกระทรวงและหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมกันทำงานได้ นับว่าเป็นการบูรณาการการทำงานตามนโยบายได้อย่างดี” รองผู้ว่าฯ ขอนแก่น กล่าว งานวันนัดพบแรงงานขอนแก่น จัดวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...ติดต่อ สำนักจัดหางานจังหวัดขอนแก่น 409 หมู่ 5 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอ เมือง ขอนแก่น โทร. 043 333 200 – 1 ต่อ 11 หรือ 19 ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/06/ภาครัฐ-เอกชน-ขอนแก่นจัดว/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...