คัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ

คัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ

ด่วน ขอพลังคนพิการทั่วประเทศ ร่วมกันคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ... โดย กด ไม่เห็นด้วย กับ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ....

กระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะให้มี “พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ…. และเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา 7วัน ตั้งแต่ 24 มกราคม-31 มกราคม2565

ในนามสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ภาคีองค์การคนพิการระดับชาติและสมาคม ชมรมคนพิการทั่วประเทศ ที่ร่วมเป็น “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับชาติและระดับจังหวัด”

ขอแสดงความ”ไม่เห็นด้วย”กับการยกร่างพรบ.การศึกษาพิเศษ ตามแนวทางดังกล่าว

เพราะ ร่างกฎหมายฉบับนี้ เป็นการยกเลิก พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่รับรองสิทธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการไว้เป็นอย่างดี “คนพิการได้เรียนจนถึงระดับปริญญาตรี “หากใช้เนื้อหาตามกฎหมายที่ยกร่างใหม่ คนพิการจะขาดโอกาสทางการศึกษาและกระทบสิทธิคนพิการอย่างมาก ร่างพรบ.การศึกษาพิเศษฯ ขาดหลักประกันสิทธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการที่ชัดเจน

หากเจตนาต้องการยกระดับ สำนักบริหารงานการศึกษาเป็นจากระดับ กอง เป็น กรม มีตำแหน่ง”อธิบดี”กำกับดูแล ควรจะปรับปรุงเป็น”ร่าง พรบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ” และหากต้องการสนับสนุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษอย่างจริงจัง “ควรแยกเป็นกฎหมายเฉพาะด้าน “เพราะ การจัดการศึกษาแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่างกัน อีกทั้งการให้นำงบประมาณ”กองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ ไปใช้ในทางที่กว้างขึ้น ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ

องค์กรคนพิการ เคยเสนอให้ปรับปรุง พระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการ และมีประเด็นต่างๆ ชัดเจน จึงควรดำเนินการไปตามแนวทางนั้น ไม่ใช่นำมาผสมปนเปกัน”

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 27ม.ค.2565

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ม.ค.65
วันที่โพสต์: 27/01/2565 เวลา 10:42:22 ดูภาพสไลด์โชว์ คัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ