ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประจำปี 2561

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความบกพร่องทางการ ได้ยิน ที่สามารถช่วยเหลือตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 2 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีความประพฤติเรียบร้อย

โดยยื่นใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.02-665-3777 ต่อ

ขอบคุณ... http://www.thaipr.net/education/861204

ที่มา: thaipr.net /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 พ.ค.61
วันที่โพสต์: 23/05/2561 เวลา 11:18:59 ดูภาพสไลด์โชว์ ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประจำปี 2561