รพ.เจริญกรุงฯเปิดศูนย์รักษาโรคออทิสติก

แสดงความคิดเห็น

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ (Autistic Child Center) อย่างเป็นทางการ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ ชั้น 3 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลร่วมด้วย

นายแพทย์สมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เปิดศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ (Autistic Child Center) เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่ง คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็ก

ออทิสติก และต้องการช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน เพื่อให้สังคมและผู้ใช้บริการได้รับสิ่งดีๆจากศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์แห่งนี้

ทั้งนี้ เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสติปัญญา และการใช้ชีวิตในสังคมหรือที่เรียกกันว่าเด็กออทิสติกจะไม่พบในวัยเด็ก และมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวชนชั้นกลางค่อนไปทางระดับล่างที่ค่อนข้างยาก จน เนื่องจากคนเหล่านี้ต้องทำงานหาเช้ากินค่ำไม่มีเวลาดูแลลูกหลานตนเอง เมื่อตรวจพบมักเป็นช่วงที่เด็กโตแล้ว หากเด็กเหล่านี้เติบโตมาโดยที่ไม่ได้รับการบำบัดด้านพัฒนาการ จะส่งผลต่อสภาพของสังคมและประชากรของประเทศ จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง

การที่เปิดศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษขึ้นต้องการให้ประชาชนทุกชนชั้นได้เข้าถึงการรับบริการ พร้อมทั้งการบำบัดรักษาด้วยอุปกรณ์ของเล่นเฉพาะทางที่ทางโรงพยาบาลจัด ไว้ให้ เด็กจะได้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพให้ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งด้านกิจกรรมบำบัด การปรับพฤติกรรม การแก้ไขการพูด และด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเองให้สามารถดำรงชีวิตในสังคม ได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษา แนะนำ และการปฏิบัติตนแก่ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กออทิสติกให้เข้าใจในธรรมชาติของเขาด้วย

ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานที่เป็นออทิสติกเข้าใช้บริการได้วัน จันทร-ศุกร์ เวลายื่นบัตร ตั้งแต่ 6.00-11.30 น. ถ้ายังไม่เคยผ่านการรักษาที่โรงพยาบาล จะต้องพบแพทย์กุมารเวชก่อน ทางศูนย์ฯ จะนัดคนไข้มาทำการรักษาอีกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 02-2897202-4

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/1663771

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 4/06/2556 เวลา 03:00:32

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ (Autistic Child Center) อย่างเป็นทางการ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ ชั้น 3 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลร่วมด้วย นายแพทย์สมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เปิดศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ (Autistic Child Center) เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่ง คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็ก ออทิสติก และต้องการช่วยเหลือผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน เพื่อให้สังคมและผู้ใช้บริการได้รับสิ่งดีๆจากศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์แห่งนี้ ทั้งนี้ เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสติปัญญา และการใช้ชีวิตในสังคมหรือที่เรียกกันว่าเด็กออทิสติกจะไม่พบในวัยเด็ก และมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวชนชั้นกลางค่อนไปทางระดับล่างที่ค่อนข้างยาก จน เนื่องจากคนเหล่านี้ต้องทำงานหาเช้ากินค่ำไม่มีเวลาดูแลลูกหลานตนเอง เมื่อตรวจพบมักเป็นช่วงที่เด็กโตแล้ว หากเด็กเหล่านี้เติบโตมาโดยที่ไม่ได้รับการบำบัดด้านพัฒนาการ จะส่งผลต่อสภาพของสังคมและประชากรของประเทศ จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง การที่เปิดศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษขึ้นต้องการให้ประชาชนทุกชนชั้นได้เข้าถึงการรับบริการ พร้อมทั้งการบำบัดรักษาด้วยอุปกรณ์ของเล่นเฉพาะทางที่ทางโรงพยาบาลจัด ไว้ให้ เด็กจะได้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพให้ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งด้านกิจกรรมบำบัด การปรับพฤติกรรม การแก้ไขการพูด และด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเองให้สามารถดำรงชีวิตในสังคม ได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษา แนะนำ และการปฏิบัติตนแก่ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กออทิสติกให้เข้าใจในธรรมชาติของเขาด้วย ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานที่เป็นออทิสติกเข้าใช้บริการได้วัน จันทร-ศุกร์ เวลายื่นบัตร ตั้งแต่ 6.00-11.30 น. ถ้ายังไม่เคยผ่านการรักษาที่โรงพยาบาล จะต้องพบแพทย์กุมารเวชก่อน ทางศูนย์ฯ จะนัดคนไข้มาทำการรักษาอีกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 02-2897202-4 ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/1663771

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...