ชาวเขาสืบพันธุ์แบบเลือดชิด ทารกร้อยละ 20 เป็นออทิสติกและร้อยละ 10 เป็นปัญญาอ่อน

แสดงความคิดเห็น

ทีมแพทย์จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ลงพื้นที่ในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 26-29 พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนในพื้นที่เป็นชาวป่าชาวเขาซึ่งเสมือนมีชีวิตความเป็นอยู่โดน ตัดขาดจากสังคม ดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองโดยการทำไร่ ทำสวน ใช้ไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ ใช้น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เด็กขาดสารอาหาร และพบว่าส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคผิวหนัง โรคทางระบบทางเดินหายใจ โรคเหา และไม่มีระบบสุขอนามัยที่ดี ขับถ่ายตามธรรมชาติ ไม่มีส้วม ส่งผลให้เกิดโรคระบาดบ่อยคร้ง

นายชัชวาล พรธาดาวิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ กล่าวว่า หลังจากได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อสามารถได้เข้าถึง ด้านการแพทย์ในโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ซึ่งในพื้นที่ตะเข็บชายแดนของ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์นี้ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพแก่เด็กและประชาชนรวมทั้ง 2 พื้นที่ประมาณ 500 คน พบว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีความเป็นอยู่แบบชาวป่าชาวเขาเนื่องจากหมู่ บ้านอยู่ห่างไกลความเจริญ การเดินทางยากลำบาก และไม่มีพาหนะในการใช้สัญจรไป-มา อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ๆไฟฟ้าและน้ำประปาเข้าไม่ถึง ระบบการศึกษาดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ในสังกัดของตำรวจตระเวนชายแดน มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษาเท่านั้น ดังนั้นนอกจากปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตแล้วกลุ่มประชาชนเหล่านี้ จึงไม่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการรักษา พยาบาล หากมีการเจ็บป่วยก็จะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากอนามัยหมู่บ้านและ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ดังนั้นการออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ในครั้งนี้จึงได้นำแพทย์ ทันตแพทย์ และเจ้าที่เข้าไปเพื่อตรวจรักษา และให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเพื่อให้เด็กและประชาชนได้รู้จักดูแล รักษาสุขภาพด้วยตัวเอง แต่ก็มีปัญหาทางด้านการสื่อสารเนื่องจากชาวเขากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ใช้ ภาษากะเหรี่ยง จึงต้องอาศัยล่ามในการสื่อสารและค่อนข้างเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความ เข้าใจ

น.พ.ชัชพล วทัญญูทวีวัฒน์ (นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต), พ.ญ.อัญญา เวียรศิลป์ (นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), และ พ.ญ.นภมณฑ์ ศุภรพันธ์ (นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ซึ่งแพทย์ทั้ง 3 ท่านเป็นแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 2 ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ได้ร่วมลงพื้นที่ในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ กล่าวว่า จากการตรวจวินิจฉัยสุขภาพของเด็กและประชาชนพบว่าส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรค เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง และสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบาดจากการขับถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เนื่องจากมีส้วมไม่เพียงพอและประชาชนไม่เห็นความสำคัญว่าต้องใช้ ส้วมในการขับถ่าย นอกจากนั้นยังพบปัญหาว่าประชาชนไม่มีการคุมกำเนิด และมีการสืบพันธุ์แบบเลือดชิด ทำให้ทารกที่เกิดมาร้อยละ 20 เป็นออทิสติก และร้อยละ 10 เป็นเด็กปัญญาอ่อน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชากรด้อยลงเรื่อยๆ

นายปรัตกร จิพิมาย นักวิชาการโภชนา กล่าวว่า ได้เก็บข้อมูลด้านโภชนาการของกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุแรกเกิดจนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนหมู่บ้านละ 25 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ขาดสารอาหารประเภทธาตุเหล็ก เนื่องจากขาดการรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดง เครื่องในสัตว์ ตับ นม ผักใบเขียว และธัญพืช ซึ่งภาวะขาดธาตุเหล็กนี้จะนำไปสู่การเป็นโรคโลหิตจาง เนื่องจากร่างกายสร้างเฮโมโกลบินได้น้อยกว่าปกติ ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร มีความต้านทานโรคต่ำ เปลือกตาขาวซีด ลิ้นอักเสบ เล็บบางเปราะ ซึ่งการจะส่งเสริมให้เด็กและประชาชนได้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ นั้นเป็นเรื่องยากสำหรับกลุ่มชาวป่าชาวเขาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนี้ เนื่องจากพวกเขาไม่มีอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ ดำรงชีวิตด้วยการปลูกพืชผัก จับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และสัตว์ป่าที่พอจะหาได้ นำมาทำอาหารบริโภค บางครัวเรือนมีการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ก็ยังพอมีไข่และเนื้อสัตว์บริโภค แต่ส่วนใหญ่อาหารประจำที่รับประทานทุกวันคือข้าว ผัก และเนื้อปลา

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ในครั้งนี้ ทำให้ทุกๆ คนในทีมได้สำนึกในมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้มีโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนชาวไทยในทุก พื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่อันห่างไกลซึ่งยังมีประชาชนที่มีวิถีชีวิตแบบชาวป่าชาวเขาอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านไฟฟ้า และน้ำดื่มน้ำใช้ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพการทำมาหากิน

ขอบคุณ... http://www.emirates.com/th/English/index.aspx?cid=204210 (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 มิ.ย.56
วันที่โพสต์: 2/06/2556 เวลา 03:16:09

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ทีมแพทย์จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ลงพื้นที่ในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 26-29 พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนในพื้นที่เป็นชาวป่าชาวเขาซึ่งเสมือนมีชีวิตความเป็นอยู่โดน ตัดขาดจากสังคม ดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองโดยการทำไร่ ทำสวน ใช้ไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ ใช้น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เด็กขาดสารอาหาร และพบว่าส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคผิวหนัง โรคทางระบบทางเดินหายใจ โรคเหา และไม่มีระบบสุขอนามัยที่ดี ขับถ่ายตามธรรมชาติ ไม่มีส้วม ส่งผลให้เกิดโรคระบาดบ่อยคร้ง นายชัชวาล พรธาดาวิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ กล่าวว่า หลังจากได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อสามารถได้เข้าถึง ด้านการแพทย์ในโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ซึ่งในพื้นที่ตะเข็บชายแดนของ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์นี้ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพแก่เด็กและประชาชนรวมทั้ง 2 พื้นที่ประมาณ 500 คน พบว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีความเป็นอยู่แบบชาวป่าชาวเขาเนื่องจากหมู่ บ้านอยู่ห่างไกลความเจริญ การเดินทางยากลำบาก และไม่มีพาหนะในการใช้สัญจรไป-มา อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ๆไฟฟ้าและน้ำประปาเข้าไม่ถึง ระบบการศึกษาดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ในสังกัดของตำรวจตระเวนชายแดน มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษาเท่านั้น ดังนั้นนอกจากปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตแล้วกลุ่มประชาชนเหล่านี้ จึงไม่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการรักษา พยาบาล หากมีการเจ็บป่วยก็จะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากอนามัยหมู่บ้านและ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ดังนั้นการออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ในครั้งนี้จึงได้นำแพทย์ ทันตแพทย์ และเจ้าที่เข้าไปเพื่อตรวจรักษา และให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเพื่อให้เด็กและประชาชนได้รู้จักดูแล รักษาสุขภาพด้วยตัวเอง แต่ก็มีปัญหาทางด้านการสื่อสารเนื่องจากชาวเขากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ใช้ ภาษากะเหรี่ยง จึงต้องอาศัยล่ามในการสื่อสารและค่อนข้างเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความ เข้าใจ น.พ.ชัชพล วทัญญูทวีวัฒน์ (นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต), พ.ญ.อัญญา เวียรศิลป์ (นิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), และ พ.ญ.นภมณฑ์ ศุภรพันธ์ (นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ซึ่งแพทย์ทั้ง 3 ท่านเป็นแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 2 ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ได้ร่วมลงพื้นที่ในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ กล่าวว่า จากการตรวจวินิจฉัยสุขภาพของเด็กและประชาชนพบว่าส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรค เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง และสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบาดจากการขับถ่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เนื่องจากมีส้วมไม่เพียงพอและประชาชนไม่เห็นความสำคัญว่าต้องใช้ ส้วมในการขับถ่าย นอกจากนั้นยังพบปัญหาว่าประชาชนไม่มีการคุมกำเนิด และมีการสืบพันธุ์แบบเลือดชิด ทำให้ทารกที่เกิดมาร้อยละ 20 เป็นออทิสติก และร้อยละ 10 เป็นเด็กปัญญาอ่อน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชากรด้อยลงเรื่อยๆ นายปรัตกร จิพิมาย นักวิชาการโภชนา กล่าวว่า ได้เก็บข้อมูลด้านโภชนาการของกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุแรกเกิดจนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนหมู่บ้านละ 25 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ขาดสารอาหารประเภทธาตุเหล็ก เนื่องจากขาดการรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดง เครื่องในสัตว์ ตับ นม ผักใบเขียว และธัญพืช ซึ่งภาวะขาดธาตุเหล็กนี้จะนำไปสู่การเป็นโรคโลหิตจาง เนื่องจากร่างกายสร้างเฮโมโกลบินได้น้อยกว่าปกติ ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร มีความต้านทานโรคต่ำ เปลือกตาขาวซีด ลิ้นอักเสบ เล็บบางเปราะ ซึ่งการจะส่งเสริมให้เด็กและประชาชนได้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ นั้นเป็นเรื่องยากสำหรับกลุ่มชาวป่าชาวเขาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนี้ เนื่องจากพวกเขาไม่มีอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ ดำรงชีวิตด้วยการปลูกพืชผัก จับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และสัตว์ป่าที่พอจะหาได้ นำมาทำอาหารบริโภค บางครัวเรือนมีการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ก็ยังพอมีไข่และเนื้อสัตว์บริโภค แต่ส่วนใหญ่อาหารประจำที่รับประทานทุกวันคือข้าว ผัก และเนื้อปลา หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ในครั้งนี้ ทำให้ทุกๆ คนในทีมได้สำนึกในมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้มีโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนชาวไทยในทุก พื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่อันห่างไกลซึ่งยังมีประชาชนที่มีวิถีชีวิตแบบชาวป่าชาวเขาอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านไฟฟ้า และน้ำดื่มน้ำใช้ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพการทำมาหากิน ขอบคุณ... http://www.emirates.com/th/English/index.aspx?cid=204210

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...