อบจ.นราธิวาส จัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

อบจ.นราธิวาส จัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

อบจ.นราธิวาส จัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน/ที่บ้าน ประจำหน่วยบริการ “ศูนย์ปันสุขชุมชน” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในพื้นที่ ณ รพ.สต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

วันนี้ (11มิ.ย.67) นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน/ที่บ้าน ประจำหน่วยบริการ “ศูนย์ปันสุขชุมชน” โดยมีนายสนิท ผุดลาภ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.บัญญัติ วงษ์สุวรรณ ผกก.สภ.มูโนะ นายซัมซูดิน รอเซะ ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.นราธิวาส ดร.รูซือมัน อาแวเง๊าะ สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในเขตพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ผู้นำในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ รพ.สต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เนื่องด้วยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้รับทราบถึงความความยากลำบากของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่ไม่อาจเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการ อันเนื่องมาจากมีฐานะยากจน มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทำให้เข้าถึงอุปกรณ์ เครื่องมือที่มีคุณภาพดี ทันสมัย เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดนราธิวาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น

นายซัมซูดิน รอเซะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.นราธิวาส กล่าวว่า กองสาธารณสุข อบจ.นราธิวาส ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยเป็นการขอการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนราธิวาส เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงปัญหาในการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องมือช่วยความพิการของผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ไม่เพียงพอและเหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา ประกอบกับการที่อุปกรณ์เครื่องมือช่วยความพิการนั้นยังมีราคาค่อนข้างสูง กองสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

จึงได้จัดโครงการ ศูนย์ปันสุขชุมชน ประจำอำเภอสุไหงโก-ลกขึ้นในครั้งนี้ โดยมีแผนการดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ ฯจำนวน 14 แห่งในจังหวัดนราธิวาสภายในปี 2567 นี้ ปัจจุบันได้ดำเนินการเปิดศูนย์ฯแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ 1.เทศบาลตำบลมะรือโบตก อ.ระเเงะ 2.รพ.สต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ 3. รพ.สต.บ้านปิเหล็ง อ.เจาะไอร้อง และ 4. รพ.สต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก โดยจัดให้บริการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 5 รายการ ได้แก่ เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ เบาะลมไฟฟ้า วีลแชร์ ไม้ค้ำยัน และไม้เท้า 4 ขา ครอบคลุมทุกสิทธิ์ของประชาชน และยังได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับศูนย์ปันสุขชุมชนทุกแห่ง เพื่อการขับเคลื่อนงาน การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด

นายสันต์ พรมสร ผอ.รพ.สต. มูโนะ กล่าวว่า ศูนย์ปันสุขชุมชน อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ได้จัดตั้งขึ้น ณ รพ.สต. มูโนะ ในวันนี้นั้น จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ยืมเครื่องมืออุปกรณ์ ศูนย์สาธิตการใช้งานเครื่องมือต่างๆ จะให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ของอำเภอสุไหงโก-ลก โดยจะนำข้อมูลจำนวนกลุ่มผู้พิการที่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ จาก รพ.สต.ทุกเเห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตเมือง และ การสำรวจข้อมูลของ อสม. เป็นฐานข้อมูล เพื่อการคัดกรองในการกระจายเครื่องมือ อุปกรณ์ไปยังหน่วย รพ.สต. แต่ละพื้นที่ เพื่อการนำไปช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ผู้พิการในพื้นที่ต่อไป

ด้านนางโรสนีตา อาหลี อสม.รพ.สต.ปาเสมัส กล่าวว่า ตนขอเป็นตัวเเทนพี่น้องชาว อสม.และประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ขอบคุณทาง อบจ.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดขึ้น โครงการนี้จะทำให้ผู้ป่วย ผู้พิการที่มีฐานะความเป็นอยู่ยากลำบากสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การช่วยเหลือที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และอยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันขับเคลื่อนโครงการนี้ให้ขยายสู่พื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดนราธิวาส เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนราธิวาสต่อไป

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/7zGTK

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 มิ.ย.67
วันที่โพสต์: 13/06/2567 เวลา 14:08:38 ดูภาพสไลด์โชว์ อบจ.นราธิวาส จัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน