พม.ตรัง จัดทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม.ตรัง จัดทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้จัดทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยมีนางสาวรัตน์ติกรณ์ ศรีสุรนันท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นผู้มอบเงินกู้ยืมดังกล่าว ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 24 ราย เป็นเงิน 1,345,000 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ซึ่งได้จัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษา การให้บริการกู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพอิสระหรือการขยายกิจการสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยไม่มีดอกเบี้ย สามารถดำรงชีวิตด้วยตัวเองมีรายได้และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระของสังคม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินที่ได้รับในการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขอกู้ไว้ และกระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคม และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/jriu8

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 มิ.ย. 67
วันที่โพสต์: 12/06/2567 เวลา 09:49:06 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.ตรัง จัดทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ