จ.อุตรดิตถ์เปิดศูนย์บริการคนพิการ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการ

จ.อุตรดิตถ์เปิดศูนย์บริการคนพิการ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการ

จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดศูนย์บริการคนพิการ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างยั่งยืน

ที่ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นสถานที่ช่วยเหลือคนพิการ ด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล การจัดหากายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล รวมทั้งด้านจัดหาแหล่งเงินทุนที่เป็นทางการอาชีพ การฝึกอาชีพ การจัดหางานให้แก่คนพิการเพื่อให้คนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีความยากลำบาก สามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการได้ตามสิทธิ์ที่พึงได้รับ รวมทั้งมีการจัดบริการให้คนพิการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และสามารถมีส่วนร่วมในชุมชน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างยั่งยืน

จ.อุตรดิตถ์เปิดศูนย์บริการคนพิการ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการ

นางสาวกริสนา พลชา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 22,160 คน รับเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 20,835 คน จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 66 แห่ง ผู้ช่วยดูแลคนพิการ จำนวน 45 คน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) จำนวน 437 คน ซึ่งคนพิการส่วนใหญ่เดินทางติดต่อเพื่อขอรับบริการต่างๆ ที่พึงจะได้รับค่อนข้างลำบาก มีความไม่สะดวก รวมทั้งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดยศูนย์บริการคนพิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่คนพิการแบบครบวงจร

ต่อจากนั้นได้เปิดการสัมมนาโครงการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีวิชาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ที่โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ชึ่งมีผู้พิการเข้าร่วมกว่า 500 คน

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/N6zrX

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ต.ค.66
วันที่โพสต์: 21/09/2566 เวลา 10:34:39 ดูภาพสไลด์โชว์ จ.อุตรดิตถ์เปิดศูนย์บริการคนพิการ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการ