จังหวัดเพชรบุรี ให้เงินกู้ยืม ส่งเสริมผู้พิการ พิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุน ไม่ทอดทิ้งผู้พิการ ให้มีความสุขในการดำเนินชีวิต

จังหวัดเพชรบุรี ให้เงินกู้ยืม ส่งเสริมผู้พิการ พิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุน ไม่ทอดทิ้งผู้พิการ ให้มีความสุขในการดำเนินชีวิต

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2566) เวลา 09.30 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยถึงความห่วงใยในการดำเนินชีวิต ของผู้พิการ ช่วยเหลือทุกด้านที่จะไม่ทอดทิ้งผู้พิการ ให้มีความสุขในการดำเนินชีวิต พร้อมสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมไปประกอบอาชีพ และกรณีความจำเป็นฉุกเฉิน โดยสามารถยื่นคำร้องผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของผู้เดือดร้อน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการกู้ยืมเงินของผู้กู้แต่ละราย มุ่งมั่นให้มีความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตต้องดีขึ้น

สำหรับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติ อนุมัติเงินสนับสนุนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ฯ ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพโดยผู้ปกครอง และผู้ดูแลคนพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 123,180.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นเงินจำนวน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมทั้งอนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ รวมจำนวน 13 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 640,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ขอบคุณ... https://shorturl.asia/2wNxF

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ก.ค.66
วันที่โพสต์: 4/07/2566 เวลา 11:11:19 ดูภาพสไลด์โชว์ จังหวัดเพชรบุรี ให้เงินกู้ยืม ส่งเสริมผู้พิการ พิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุน ไม่ทอดทิ้งผู้พิการ ให้มีความสุขในการดำเนินชีวิต