วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส เดินหน้าโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส เดินหน้าโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี เดินหน้าโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น เพิ่มทักษะความรู้ไปประยุกต์ให้นักเรียนและประชาชนใช้ประกอบอาชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี นายมณฑล ภาคสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) ให้กับผู้เรียน และประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษใน จ.สุพรรณบุรี รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง สามารถปฏิบัติวิชาชีพระยะสั้นตามหลักสูตรที่เรียนและสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพ หรือเข้าสู่การมีงานทำในอนาคตโดยให้วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศูนย์กลางในการประสานงานของโครงการฯ มีสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดภาครัฐ เข้าร่วม คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี, วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง, วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง และวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

นายมณฑล กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่ให้บุคคลมีสิทธิสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการให้กับสถานศึกษา เพื่อเปีดและขยายโอกาสให้ผู้เรียนพิการได้เข้าศึกษาต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้น และสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้เรียน รวมถึงการที่จะสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของผู้เรียนพิการ ฝึกทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีอิสระฝึกทักษะงานอาชีพ ให้วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับอาชีศึกษาและสร้างงานเพื่อให้ผู้เรียนพิการมีอาชีพ นำความรู้ ทักษะวิชาชีพความสามารถ เข้าสู่ระบบการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ หรือการเป็นผู้ประกอบการ และเลี้ยงดูตนเอง โดยไม่เป็นภาระของสังคม

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/news/1213570/

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ก.ค.65
วันที่โพสต์: 5/07/2565 เวลา 13:06:04 ดูภาพสไลด์โชว์ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส เดินหน้าโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น