เจียดก้อนสุดท้ายปีนี้รวดเดียว 1.4 หมื่น ล.เบี้ย “คนชรา-พิการ-เอดส์” ส่วนงบกลางพิเศษ 8.3 พัน ล.แจก 10 ล้าน สูงอายุยังไม่ขยับ

เจียดก้อนสุดท้ายปีนี้รวดเดียว 1.4 หมื่น ล.เบี้ย “คนชรา-พิการ-เอดส์” ส่วนงบกลางพิเศษ 8.3 พัน ล.แจก 10 ล้าน สูงอายุยังไม่ขยับ

จ่อโอนก้อนสุดท้ายเบี้ยยังชีพ “คนชรา-พิการ-เอดส์” รวดเดียว 1.4 หมื่น ล. ลง 7 พัน อปท. หลังจ่ายแล้วสี่งวด 6.5 หมื่น ล. ส่วนเงินเบี้ยคนชราพิเศษ จากงบกลาง 8.3 พันล้าน แจก 10 ล้านคนชรา ตามสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ย้อนหลังหัวละ 100-250 บาท ที่คาดการไว้เดือนหน้า “ยังไม่ขยับ”

วันนี้ (30 มิ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ลงนามในหนังสือด่วน แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

เพื่อกำหนดรายละเอียดการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2565 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับ 7,547 อปท. เบี้ยยังชีพคนพิการ ให้กับ 7,540 อปท.งวดที่ 4 (เดือน ส.ค.- ก.ย. 2565) และเฉพาะ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้กับ 7,540 อปท.งวดที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย. 2565) วงเงินรวม 3 รายการ 14,634,633,600 บาท”

“จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,895,290 ราย วงเงิน 11,658,359,200 บาท จัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,764,761 ราย วงเงิน 2,856,718,400 บาท และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 79,704 ราย วงเงิน 119,556,000 บาท”

ก่อนหน้านั้น สถ.ดำเนินการโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และจัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งวดที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค. 2564) รวม 21,095,394,600 บาท งวดที่ 2 (ม.ค.- ก.พ. 2565) รวมทั้งสิ้น 15,611,786,400 บาท และงวด 2 เพิ่มเติม (มี.ค.- เม.ย. 2565) รวมทั้งสิ้น 7,155,261,500 บาท และ งวดที่ 3 (มิ.ย.- ก.ค.2565) วงเงินรวม 7,231,113,900 บาท

โดยทั้ง 4 งวด สถ. จัดสรรให้คนชราและคนพิการแล้ว 65,728,190,000 บาท

สำหรับเงินอุดหนุนทั่วไป ทั้ง 3 รายการ กรมบัญชีกลาง จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ โดยตรงแทน อปท.

อย่างไรก็ตาม พบว่า เงินก้อนนี้ยังไม่รวมการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ตามกรอบวงเงิน 8,380 ล้านบาท ที่อยู่ในขั้นการเสนอขออนุมัติงบกลาง ปี 2565 จากคณะรัฐมนตรี (ครม.)

“หลังจากคาดการณ์ ว่า กรมบัญชีกลาง จะสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือผู้สูงอายุ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ ครอบคลุมเงินช่วยเหลือย้อนหลังตั้งแต่เดือน เมษายน-กรกฎาคม 2565”

สำหรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพ

มีเป้าหมายผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน จ่ายระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2565 เฉลี่ยรายละ 100-250 บาท ตามช่วงอายุ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการไปแล้ว.

ขอบคุณ... https://mgronline.com/politics/detail/9650000062282

ที่มา: mgronline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 ก.ค.65
วันที่โพสต์: 1/07/2565 เวลา 13:19:44 ดูภาพสไลด์โชว์ เจียดก้อนสุดท้ายปีนี้รวดเดียว 1.4 หมื่น ล.เบี้ย “คนชรา-พิการ-เอดส์” ส่วนงบกลางพิเศษ 8.3 พัน ล.แจก 10 ล้าน สูงอายุยังไม่ขยับ