สนง.พมจ. อำนาจเจริญ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สนง.พมจ. อำนาจเจริญ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลน้ำปลีก สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พ่อเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลน้ำปลีก โดยมี นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการ อาสาสมัครเครือข่ายด้านคนพิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นางเบญจมาศ หะยาจันทา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่าภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจัดสรรได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการของกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 รุ่นๆ ละ 50 คน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยในวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลน้ำปลีก สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นรุ่นที่ 1 เพื่อให้คนพิการและประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงการให้บริการของกองทุนฯ คนพิการ ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของกองทุนฯ คนพิการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการ อาสาสมัครเครือข่ายด้านคนพิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 50 คน ระยะเวลาดำเนินการโครงการรุ่นละ 1 วัน มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของจังหวัดอำนาจเจริญ การเข้าถึงบริการด้านต่างๆ ของกองทุนฯคนพิการ การให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิหน้าที่คนพิการตามกฎหมายการของบประมาณจากกองทุนฯคนพิการ และการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ

พร้อมกันนี้ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลน้ำปลีก โดยจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพัฒนายกระดับ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและองค์กรอื่นๆ ด้านสังคมในพื้นที่ได้มีการบูรณาการการให้บริการในศูนย์เดียวให้ครอบคลุมทุกภารกิจของทุกส่วนราชการ ในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลน้ำปลีกขึ้น ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำปลีก (อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพสูงอายุตำบลน้ำปลีก) ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล 1 ใน 7 พื้นที่นำร่องของจังหวัดอำนาจเจริญ

ขอบคุณ... https://bit.ly/3sHZefg

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 พ.ค. 65
วันที่โพสต์: 18/05/2565 เวลา 11:12:04 ดูภาพสไลด์โชว์ สนง.พมจ. อำนาจเจริญ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ