มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 119 ทุน

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 119 ทุน

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 119 ทุน เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลาน ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล

วันนี้ (4 ธันวาคม 2560) ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง และเด็กออทิสติก เด็กพิการที่ได้รับทุนเข้าร่วม

นางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวว่าสืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับเด็กพิการทุกประเภท ซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2550 มีนักเรียนได้รับทุน ทั้งสิ้น 98 ทุน เป็นเงิน 648,000 บาท และปัจจุบันปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนได้รับทุน ทั้งสิ้น 119 ทุน เป็นเงิน 595,000 บาท โดยพระองค์ท่านทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร

จากนั้น นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ได้รับทุนการศึกษา ทั้ง 119 ทุน พร้อมทั้งได้อัญเชิญพระราชดำรัสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม มายังผู้รับทุนการศึกษา ความว่า “ข้าพเจ้าขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มในครั้งนี้ ขอให้นำทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระในระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่าน ให้มีความอดทนมุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” จากนั้น เด็กหญิงนัตยา เงินภูเขียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติก้อง-อนุสรณ์” อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนผู้รับประทานทุน อ่านคำสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับมูลนิธิคุณพุ่ม ด้วย

ขอบคุณ... https://goo.gl/5gQhwe

ที่มา: thainews.prd.go.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 ธ.ค.60
วันที่โพสต์: 6/12/2560 เวลา 11:18:04 ดูภาพสไลด์โชว์ มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 119 ทุน