คนพิการรายใหม่ อย่าลืม ลงทะเบียนรับเบี้ย 1-30พ.ย.นี้

คนพิการนั่งรถเข็นวีลแชร์

กทม.ชวนลงทะเบียน เบี้ยคนพิการรายใหม่ 1–30 พ.ย.นี้ ที่ 50 สำนักงานเขต รายงานข่าวแจ้งว่า กรุงเทพมหานคร(กทม.) กำหนดเปิดรับจดทะเบียนเบี้ยความพิการแก่คนพิการรายใหม่ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 1–30 พ.ย. 60 โดยคุณสมบัติสำหรับผู้พิการที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียน ต้องมีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในสำนักงานเขต 50 เขตของ กทม. ต้อง มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ และไม่เคยขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยความพิการมาก่อน นำหลักฐานดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์พร้อมสำเนากรณีขอรับเงินผ่านธนาคาร ทั้งนี้ในกรณียื่นคำขอลงทะเบียนแทนคนพิการ ต้องนำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย กทม. จึงขอเชิญชวนผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการมาลงทะเบียนได้ในวันที่ 1–30 พ.ย. 60 (วันจันทร์ถึงวันเสาร์) ตั้งแต่เวลา 08.30–16.00 น. ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ที่มีชื่ออยู่หรือ สอบถามที่สายด่วน กทม. 1555

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/bangkok/604092

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 ต.ค.60
วันที่โพสต์: 1/12/2560 เวลา 10:50:41 ดูภาพสไลด์โชว์ คนพิการรายใหม่ อย่าลืม ลงทะเบียนรับเบี้ย 1-30พ.ย.นี้