วัดเทวราชฯ-เขตดุสิตช่วยเหลือผู้พิการ-ผู้สูงอายุ

แสดงความคิดเห็น

พระมหาคำสิงห์ สีหนันโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วัดเทวราชกุญชร ร่วมมือเขตดุสิต ลงพื้นที่ชุมชนรอบวัดเทวราชฯ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ พระพุทธรูปเทวราชปฏิมากร ให้เป็นขวัญกำลังใจ ดำเนินหน้าโครงการต่อเนื่อง 5 ปีีลงพื้นที่ปีละ 3 ครั้ง หวังช่วยฟื้นฟูจิตใจ บรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่าย

วันที่(13 ก.ค.) พระมหาคำสิงห์ สีหนันโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ พร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดเทวราชฯ นายบรรลือ สุกใส ผอ.เขตดุสิต และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในชุมชนรอบวัดเทวราชฯ ตามโครงการเยี่ยมและสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนวัดเทวราชฯ ซึ่งในการลงเยี่ยมชุมชนมีการมอบเครื่องใช้ที่จำเป็น คู่มือดูแลสุขภาพจิต เงินช่วยเหลือ และรูปพระพุทธรูปเทวราชปฏิมากรไว้ให้บูชาด้วย ทั้งนี้พระมหาคำสิงห์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นดำริของพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชฯ ให้ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต เพื่อดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนรอบวัดเทวราชฯ เนื่องจากผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นประชากรส่วนหนึ่งของชุมชน ครอบครัวของบุคคลเหล่านี้จะมีภาระต้องช่วยกันดูแล ดังนั้นการเข้าเยี่ยมจึงเป็นการให้กำลังใจ ให้ความรู้ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนโดยการให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตด้วย ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวม 22 ราย ถือเป็นครั้งแรกของโครงการ ซึ่งกำหนดไว้ 5 ปีๆละ 3 ครั้ง

พระมหาคำสิงห์ กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายของโครงการนี้คือ เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายด้วยตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลที่ถูกต้อง บรรเทาความเดือดร้อนโดยการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/education/585183

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 14/07/2560 เวลา 10:10:18 ดูภาพสไลด์โชว์ วัดเทวราชฯ-เขตดุสิตช่วยเหลือผู้พิการ-ผู้สูงอายุ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พระมหาคำสิงห์ สีหนันโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ วัดเทวราชกุญชร ร่วมมือเขตดุสิต ลงพื้นที่ชุมชนรอบวัดเทวราชฯ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ พระพุทธรูปเทวราชปฏิมากร ให้เป็นขวัญกำลังใจ ดำเนินหน้าโครงการต่อเนื่อง 5 ปีีลงพื้นที่ปีละ 3 ครั้ง หวังช่วยฟื้นฟูจิตใจ บรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่าย วันที่(13 ก.ค.) พระมหาคำสิงห์ สีหนันโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ พร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดเทวราชฯ นายบรรลือ สุกใส ผอ.เขตดุสิต และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในชุมชนรอบวัดเทวราชฯ ตามโครงการเยี่ยมและสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนวัดเทวราชฯ ซึ่งในการลงเยี่ยมชุมชนมีการมอบเครื่องใช้ที่จำเป็น คู่มือดูแลสุขภาพจิต เงินช่วยเหลือ และรูปพระพุทธรูปเทวราชปฏิมากรไว้ให้บูชาด้วย ทั้งนี้พระมหาคำสิงห์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นดำริของพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชฯ ให้ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต เพื่อดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนรอบวัดเทวราชฯ เนื่องจากผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นประชากรส่วนหนึ่งของชุมชน ครอบครัวของบุคคลเหล่านี้จะมีภาระต้องช่วยกันดูแล ดังนั้นการเข้าเยี่ยมจึงเป็นการให้กำลังใจ ให้ความรู้ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนโดยการให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตด้วย ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวม 22 ราย ถือเป็นครั้งแรกของโครงการ ซึ่งกำหนดไว้ 5 ปีๆละ 3 ครั้ง พระมหาคำสิงห์ กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายของโครงการนี้คือ เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายด้วยตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลที่ถูกต้อง บรรเทาความเดือดร้อนโดยการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/education/585183

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...